Γαρδίκι

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Γαρδίκι

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Χάμκω

Περισσότερα...

Γεγονός

Παράδοση της μητέρας του Αλή πασά Χάμκως, του ίδιου του Αλή και της αδελφής του Χαϊνίτσας στους Γαρδικιώτες

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Γαρδίκιον Τρικάλων

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1746

Περισσότερα...

Γεγονός

Υποβολή της μητέρας του Αλή πασά Χάμκως και της αδελφής του Χαϊνίτσας σε ατιμώσεις από τους Γαρδικιώτες προκαλώντας τους διάθεση για εκδίκηση

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Χάρμοβο

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1812 Φεβρουάριος

Περισσότερα...

Γεγονός

Καταστροφή του Χάρμοβου από τον Αλή πασά με τη βοήθεια των Γαρδικιωτών

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Γαρδίκι

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1812 Μάρτιος 3

Περισσότερα...

Γεγονός

Πολιορκία του Γαρδικίου από τον Αλή πασά μετά την επιμονή της μητέρας και της αδελφής του να το καταστρέψει

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Γαρδίκι

Περισσότερα...

Γεγονός

Παράδοση των Γαρδικιωτών μετά την κατάληψη συνοικίας του Γαρδικίου από το στράτευμα του Βάγια

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Γαρδίκι

Περισσότερα...

Γεγονός

Αμνήστευση των Γαρδικιωτών από τον Αλή πασά και μετακίνηση του μεγαλύτερου μέρους τους εκτός Γαρδικίου

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Σέντρα Ηπείρου

Περισσότερα...

Γεγονός

Εκτέλεση 730 Γαρδικιωτών στο Χάνι της Βαλιερής από τον Βάγια σύμφωνα με τον Pouqueville

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Περίληψη/αναφορά

Κατά Φωτιάδην οι Χορμοβίται το 1746 συνεπολέμουν μετά των Λεκλιωτών, συνέλαβον δε την μητέρα του Αλή Χάμκω, πολεμούσαν κατά των Γαρδικιωτών και παρέδωσαν εις αυτούς ταύτην μετά της κόρης και του υιού της Αλή, εξαετούς τότε. Πλείσται όσαι είναι οι ατιμώσεις, τας οποίας αι δύο πρώται υπό των Γαρδικιωτών υπέστησαν. Φυσικόν δε ήτο μένεα να πνέουν μήτηρ και θυγάτηρ κατά των Γαρδικιωτών και να ποθούν την εκδίκησιν. Όταν ο Αλής έγινε Βεζύρης και υπέταξε την Ήπειρον κατέστρεψε το Χόρμοβον, τη βοηθεία κυρίως των Γαρδικιωτών, την Λέκλην (πατρίδα του Βάγια) και άλλα χωρία της Ηπείρου. Είτα δε τη επιμονή της μητρός του και ύστερον της αδελφής του απεφάσισε την καταστροφήν του Γαρδικίου. Η στρατιά του Αλή επί ένα μήνα επολιόρκει το Γαρδίκι άνευ αποτελέσματος, τότε δε μόνον οι Γαρδικιώται προέτειναν όρους υποταγής, όταν ο Βάγιας ηγούμενος των χριστιανών στρατιωτών τον ηνάγκασεν αυτούς εις τούτο κυριεύσας κατά Φεβρουάριον του 1812 συνοικίαν τινά του χωρίου, όπερ άλλης λίαν οχυρόν ήτο. Ο Αλής εδέχθη τους όρους της υποταγής, ημνήστευσε τους Γαρδικιώτας και μετέφερε τούτους, όντας 5000-6000 εις γειτονικά μέρη, εξαιρέσει 36 εξεχόντων τους οποίους μετέφερεν εις Ιωάννινα. Την 15ην Μαρτίου του αυτού έτους μετεφέρθησαν εις το Χάνι της Βαλιερής εν τη Σένδρα 800 Γαρδικιώται, εκ των οποίων τινές ωδηγήθσαν εις άλλα μέρη της Αλβανίας, οι δε υπολειπόμενοι, 730 περίπου, ενεκλείσθησαν εν αυτώ. Εκ τούτων άλλοι ευρίσκοντο εις Γαρδίκι καθ΄ ον χρόνον διετέλει εκεί αιχμάλωτος η Χάμκω μετά της θυγατρός της Χαϊνίτσας, άλλοι δε απόγονοι κατ΄ ευθείαν ήσαν τούτων. Κατά Φωτιάδην τα συμβάντα εις το Χάνι περιγράφονται διαφόρως. Άλλως ο Pouqueville όστις περιγράφει πως ο Αλής διέταξε τους στρατιώτας του να κτυπήσουν και πως ούτοι ηρνήθησαν να κτυπήσωσιν Οθωμανούς. Ότι ύστερον διέταξεν τους Μιρδίτας και ηρνήθησαν και αυτοί και ότι τέλος ο Αθαν. Βάγιας έλαβε την άδειαν και τεθείς επικεφαλής 150 κακούργων συνετέλεσε το απαίσιον κακούργημα. Ο Αραβαντινός και ο Σάθας ημφεσβήτησαν το αξιόπιστον του Γάλλου προξένου. Κατά Φωτιάδην ορθώς.

Παραπομπή

Σύμβολή εις την περί του Θανάση Βάγια έρευναν

Τίτλος

Σύμβολή εις την περί του Θανάση Βάγια έρευναν

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Ευάγγελος Φωτιάδης

Δημοσίευση

Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926), σ. 304-312

Σελίδα αναφοράς

306

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/