Γεράσιμος Β΄

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεράσιμος Β΄

Περισσότερα...

Περίληψη

Ο Covel εις το έργον του "Some account of the present Greek Church" σ.137, εξιστορεί τα της ανυψώσεως εις τον οικ. θρόνον του Γερασίμου σημειώνων ως ημερομηνίαν της ανόδου ταύτης την 30 Ιουλίου και ουχί την 25. Μετά δε την ανάρρησιν του Γερασίμου ο Διονύσιος και πλείστοι εκ της μερίδος του εζήτησαν καταφύγιον εις το ανάκτορον του Nointel. Το υπόμνημα της εκλογής Γερασίμου του Β΄, καταχωρισθέν εν αντιγράφω εις τον κώδικα Φωτίου - Κυπρίου Α΄σ.586 - 587, φέρει ημερομηνίαν 14 Αυγούστου 1673. Αλλά κατά τον Αραμπατζόγλου εμεσολάβει πολλάκις διάστημα μεταξύ της εκδόσεως του αυτοκρατορικού ορισμού, της υπό της εκλογικής συνελεύσεως εκλογής και της κανονικής εν τω ναώ ψηφοφορίας. Η παρά Βανδουρίω σύνοψις των πατριαρχών Κων/λεως (εκδ. Παρισίων τομ. ΙΙ σελ. 1002) αναφέρει "Ιουλίου είκοσι πέπτη ημέρα παρασκευή έγινε πατριάρχης Γεράσιμος ο Τορνόβου εις Αδριανούπολιν ευρισκομένου του βασιλέως εκεί και εις τας δεκατέσσαρας Αυγούστου ημέρα Πέμπτη ήλθεν εις την πόλιν και τον εμετάθεσαν το πρωί, ο δε Διονύσιος έφυγε". Και ο Antoine Galland εις το ημερολόγιόν του τ. Β΄ σελ. 147, αναφέρει ότι ο Γεράσιμος εκλεγείς πατριάρχης έφθασεν εις Κ/λιν κατ΄ Αύγουστον του 1673. Βλ. και Π. Ζερλέντου, Μεθόδιος, Παρθένιος, Διονύσιος οικ. Πατριάρχαι σελ. 6-7.

Γεγονός

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1673 Αύγουστος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Εκλογή του Γερασίμου Β΄ στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Αδριανούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1673 Ιούλιος

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανάρρηση του Γερασίμου Β΄ στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1673 Αύγουστος 14

Περισσότερα...

Παραπομπή

Φωτίειος Βιβλιοθήκη ήτοι επίσημα και ιδιωτικά έγγραφα και άλλα μνημεία σχετικά προς την Ιστορίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά Γενικών και ειδικών προλεγομένων. Μέρος Πρώτον

Τίτλος

Φωτίειος Βιβλιοθήκη ήτοι επίσημα και ιδιωτικά έγγραφα και άλλα μνημεία σχετικά προς την Ιστορίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά Γενικών και ειδικών προλεγομένων. Μέρος Πρώτον

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Γεννάδιος Μ. Αραμπατζόγλου, Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων

Δημοσίευση

Εν Κωνσταντινουπόλει, 1933

Σελίδα αναφοράς

175

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/