Περιοδικό "Φιλοσοφία"

Η επιστημονική επετηρίδα Φιλοσοφία εκδίδεται ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1971 έως σήμερα. Ιδρύθηκε από τον Ακαδημαϊκό Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο, ενώ από το 1984 εκδότης είναι ο Ακαδημαϊκός Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος. Η ύλη της χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες, σταθερές σε όλους τους τόμους. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει άρθρα γενικότερου φιλοσοφικού ενδιαφέροντος· η δεύτερη άρθρα σχετικά με την Ιστορία της Φιλοσοφίας και την ευρύτερη προβληματική της, ενώ η τρίτη ενότητα φιλοξενεί συντομότερες επιστημονικές ανακοινώσεις που καλύπτουν ποικίλους τομείς φιλοσοφικού προβληματισμού.

Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας

Το Λεξικόν Προσωκρατικής Φιλοσοφίας είναι ένα λεξικό όρων της προσωκρατικής φιλοσοφίας, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για την ερμηνεία των σωζόμενων αποσπασμάτων των Προσωκρατικών φιλοσόφων. Το κάθε λήμμα αποδίδεται σε ελληνική και αγγλική μετάφραση και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα χωρία στα οποία απαντά ο όρος, που παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά.

Εκδόσεις και επανεκδόσεις του ΚΕΕΦ

ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Τ. Στα Ίχνη των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων
ΒΡΑΪΛΑ-ΑΡΜΕΝΗ, Π. Φιλοσοφικά έργα, τόμος έβδομος
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Γ. Παιδεία και Επιστήμη στον Μιχαήλ Εφέσιο
ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ, Λ. Η Φυσική του Αριστοτέλους
MOUTSOPOULOS, E. Valences de l’action
MOUTSOPOULOS, E. Reflets et résonances du Kairos
MOUTSOPOULOS, E. Philosophie de la culture grecque
SZABÓ, Á. – MAULA, E. ENKLIMA - ΕΓΚΛΙΜΑ. Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie
VIEILLARD-BARON, J.-L. G. W. F. HEGEL, Παραδόσεις Πλατωνικής Φιλοσοφίας (1825-1826