Δωρεά Καθηγητού Χαράλαμπου Παπαστάθη προς το ΚΕΙΕΔ

Δρ. Νομ. ΛΥΔΊΑ ΠΑΠΑΡΡΉΓΑ–ΑΡΤΕΜΙΆΔΗ
Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Στη Λειτουργική Ενότητα 12A του έργου αυτού ψηφιοποιείται το αρχείο της από 15.2.2012 δωρεάς του αειμνήστου Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαράλαμπου Παπαστάθη προς την Ακαδημία Αθηνών και ειδικότερα το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου.

Το ανέκδοτο αρχειακό υλικό περιλαμβάνει συμβολαιογραφικές πράξεις, δικογραφίες, δικαστικές αποφάσεις (κυρίως του Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου και Εμποροδικείου Πατρών) καθώς και εμπορική αλληλογραφία που σχετίζεται άμεσα με τη σταφιδοκαλλιέργεια και την συναφή εμπορική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην περιοχή της Πελοποννήσου κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα (έτη 1835-1880 περίπου). Με δεδομένη την απρόσωπη αντικειμενικότητα που διακρίνει τα χειρόγραφα αυτά κείμενα, θεωρούμε βέβαιο ότι η μελέτη και ο νομικός σχολιασμός τους θα αποσαφηνίσει τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, τις έννομες σχέσεις και το εφαρμοστέο δίκαιο στους τομείς του αστικού και εμπορικού δικαίου, ενώ θα συμβάλει και στην αξιολόγηση των λύσεων που επιλέγουν τα δικαστήρια της εποχής αυτής. Ταυτόχρονα η σχετικά μικρή διάρκεια των τεκμηρίων ενδέχεται να επιτρέψει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων όσον αφορά την οικονομική ιστορία, τον κοινωνικό βίο και τις νοοτροπίες του εμπορικού κυρίως κόσμου στις απαρχές του νεοελληνικού βίου.