Πρόσωπα

A/a Nom Titre Ιδιότητα Type
40993 Anonymus spatharios epi tou Chrysotriklinou Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
40019 Anonymus Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
39523 Anonymus Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
40235 Anonymus imperial ostiarios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
38070 Anonymus spatharokandidatos Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
39480 Anonymus 001 (-os) patrikios, imperial protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
39489 Anonymus 002 (-os?) patrikios, imperial protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
39495 Anonymus 003 [patrikios (?)] imperial spatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
39516 Anonymus 004 (-nos), Romanos? or Marinos? patrikios, imperial protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
39610 Anonymus 005 (-lvias) imperial spatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
39619 Anonymus 006 [imperial proto- (?)]spatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
39625 Anonymus 007 [imperial proto-(?)]spatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
10 >>