Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

10 >>

Σύνολο: 213802

"Αμύντας" θεατρικό έμμετρο έργο

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Σπ. Α. Ευγγελάτος, Γέωργιος Μόρμορης ο ποιητής του "Αμύντα", Ελληνικά 22 (1969) 173 - 182

"Ανακάλημα Κωνσταντινούπολης"

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Αγ.

"Ανακάλημα Κωνσταντινούπολης"

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Στ. Αλεξίου, Το Ανακάλημα της Κωνσταντινούπολης, Ελληνικά 22 (1969) 444 - 447

"Ελληνική Νομαρχία"

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

'Ίμεν

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

'Ακουϊλα

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Παρακολούθησαν την κηδείαν του Ιεράρχου Διονυσίου: .....Πέτρ. Δαλλ΄Άκουϊλα.....

(Άγιος) Αντώνιος ο Αθηναίος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Κατήγετο εξ Αθηνών, επωλήθη ως δούλος από τους Αρβανίτας εις τούς οποίους ειργάζετο, εις Αγαρηνούς [ιμάμιδες]. Τέλος επωλήθη εις τινά χριστιανόν μετά τού οποίου ήλθεν εις Κων/πόλιν καί ειργάζετο εις τό εργαστήριον του. Αναγνωρισθείς από τόν πρώτον του κύριον ωδηγήθη εις τόν κριτήν με τήν κατηγορίαν ότι ήτο πρότερον τούρκος. Έπειτα από φυλακίσεις και βασανισμούς αποκεφαλίζεται εις τό Ακ-σαράϊ τη 5η Φεβρουαρίου ημέρα δ΄1774. οι χριστιανοί της Βλάγκας παραλαβόντες τό λείψανον τό έθαψαν εις τόν ναόν της ζωοδόχου πηγής τό μαρτύριον του συνέγραψε καθώς και την ακολουθίαν του ο ιερομόναχος Ιωακείμ ο Πάριος....

(Παροναξιάς) , Ιερόθεος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ο Ν. Βέης υπομνηματίζων επιστολήν του Κωνσταντίνου Κούμα δημοσιευόμενην ενθ' ανωτ. (εν σελ. 4) προς Διονύσιον καλιάρχην από 19 Ιανουαρίου 1817 αναφέρει τα εξής: " ... Αποσυρθέντος δε του Θεοφίλου Γ΄ (1806 - 1825) από του πατριαρχείου Αλεξανδρείας μετέθη υπό της Μεγάλης Εκκλησίας τη 26 Οκτωβρίου 1825 ο Νικάιας Ιερόθεος ... εις τον θρόνον του Αγίου Μάρκου, όπου και παρέμεινε μέχρι Σεπτεμβρίου τού 1845, οτε και απέθανε ταφείς εν τω ορθοδόξω πατριαρχικώ ναώ του Καΐρου. Ο Κλινοβίτης Ιερόθεος, ως πατριάρχης Αλεξανδρείας, πρώτος μεταξύ των ομώνμυμων, ήλθεν εις σχέσεις προς τη Ρωσικήν αυλήν και προς τους [...] Ρώσσους κληρικούς, ανηγειρεν εκ βάθρων και ωκοδόμησεν εκκλησίας και άλλα πατριαρχικά οικοδομήματα εν Αλεξανδρεία και Καΐρω, όπου "και σχολείον ανωκοδόμησε χάριν της πτωχής νεολαίας των Χριστιανών". Αλλά το τέκνον του Κλινοβου και ετεί του πατριαρχικού θρόνου της Αλεξανδρείας δεν ελησμόνησεν ούτε την μακράν κώμη, όπου είδε το φώς, ούτε τον τόπον, όπου κατά πρώτον αρχιερατικώς έδρασεν. Ούτε ο Αλεξανδρείας Ιερόθεος Α΄ δι' επιστολής, την οποίαν ...

A. Mouravieff προς Κων. Οικονόμο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

A. Mouraviev προς Κων. Οικονόμο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Alexandre Galitzin προς Κων. Οικονόμο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>