Ανανίας ,

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Ανανίας

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό Δοσιθέου παρατίθενται ένθ΄ ανωτ. απαντητικόν γράμμα των Σιναϊτών προς τον Νεκτάριον Ιεροσολύμων από «αχζη (1668) Σεπτεμβρίου κβ΄ από Μισίρι», δι΄ ου δηλώσιν ότι δεν αποδέχονται ούτε αυτοί τα νεωτερίσματα του επισκόπου αυτών Ανανίου. Άρχεται: «Μακαριώτατε και σοφώτατε πατριάρχα… Απολαβόντες με χαρτοφόρου της Ιερουσαλήμ τα ιερά της γράμματα ομού με τα συνοδικά…» κλπ. Εις το γράμμα οι Σιναΐται αναφέρουν, ότι ουδ΄ αυτοί εγκρίνουν τα νεωτερίσματα του Ανανίου, όστις όμως επροφασίζετο εις αυτούς «πως το κάμνει όχι δια μεγαλείον ιδικόν του, αλλά δια να τιμήση εις τον καιρόν του το μοναστήρι». Προσθέτουν δε ότι αντέτεινον και εις την περιοδείαν αυτού, επειδή δε απουσιάζει ήδη υπέρ τα δύο έτη και δεν επέστρεψεν ως είχεν υποσχεθή. Του έγραψαν επανειλημμένως, αλλ΄ αυτός ηρκέσθη να στείλη τον πρώην Αμασείας Κοσμάν επιτροπικώς. Νυν οι Σιναΐται βεβαιούν ότι θα στείλουν τα γράμματα του Νεκταρίου προς τον Ανανίαν και θα τον καλέσουν εκ νέου να επανέλθη, ελπίζουν δε ότι θα συμμορφωθή προς τα γραφόμενα του Νεκταρίου, ον παρακαλώσι πάντως να επιδείξη μακροθυμίαν.

Γεγονός

Επιστολή των Σιναϊτών προς τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκτάριον σχετικά με τη μη αποδοχή από μέρους τους των νεωτερισμών του επισκόπου Σιναίου Ανανία

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Σινά

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1668 Σεπτέμβριος 21

Περισσότερα...

Γεγονός

Επίσκοπος Σιναίου

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Σινά

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1668 Σεπτέμβριος 21

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορία της επισκοπής του Όρους Σινά (=Συμβολαί εις την ιστορίαν της αρχιεπισκοπής του όρους Σινά εκδιδόμεναι μετά προλόγου υπό του Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως και συνοδευόμεναι μετά ρωσσικής μεταφράσεως Β. Λατυσσέβου)

Τίτλος

Ιστορία της επισκοπής του Όρους Σινά (=Συμβολαί εις την ιστορίαν της αρχιεπισκοπής του όρους Σινά εκδιδόμεναι μετά προλόγου υπό του Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως και συνοδευόμεναι μετά ρωσσικής μεταφράσεως Β. Λατυσσέβου)

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δοσίθεος Ιεροσολύμων

Δημοσίευση

Εν Πετρουπόλει 1908, σ. 1-167 και Παραρτήματος σ. Ι-ΧΧΧ

Σελίδα αναφοράς

65-67

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/