Images Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας

<< 10 10 >>

Total: 4244

Dialectique politique et antinomie des valeurs juridiques

Στη μελέτη αυτή επιχειρούμε να δείξουμε τη σπουδαιότητα της διαλεκτικής, τόσο στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της πόλεως, όσο και ως προς τη διαμόρφωση της ιδέας του δικαίου, δηλαδή ως ν...

Dialetique et Philosophie chez Aristote

Οι διαδοχικές μεταπολεμικές μελέτες που έχουν αφιερωθή στη διαλεκτική του Αριστοτέλους έδειξαν πως η λειτουργία αυτή της νόησης δεν είναι κατώτερη από την αποδεικτική επιστήμη, όπως νόμιζαν παλαιότερα...

Die Anfänge der vergleichenden Kunstwissenschaft bei Simonides von Keos

Ο Σιμωνίδης ο Κείος είναι ίσως ο πρώτος, που διετύπωσε την άποψη ότι η ζωγραφική είναι ποίησις σιγώσα και η ποίησις ζωγραφία φθεγγομένη. Κατά την αποψιν αυτή έχουν οι δύο αυτές τέχνες πρώτο κοινό χαρα...

Die Aufgabe der «Metaphysik» des Aristoteles

Στα λεγόμενα «Μεταφυσικά» του Αριστοτέλους υπάρχει κάποια δυσκολία, που ακόμα δεν έχει συζητηθή εξαντλητικά· εννοούμε το γεγονός ότι στο έργο αυτό βρίσκομε δύο ορισμούς της επιστήμης, στην οποία αναφέ...

Die Begriffe Praxis und Poiesis bei Aristoteles. Zum Verständnis von Geistiger und Körperlicher Arbeit in der Antiken Philosophie

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η σημασία της ανθρώπινης δραστηριότητας σε σχέση προς την κοινωνική φιλοσοφία του Αριστοτέλους, όπως αυτή αναπτύχθηκε στα ηθικά του κείμενα (Πολιτικά και Ηθικά Νικομάχεια). ...

Die Philosophie der Eleaten und der Aufbau von Euklids Elementen

Εις την παρούσαν εργασίαν ο συγγραφεύς, συνεχίζων την από μακρού ερευνάν του σχετικώς με την υπ΄αυτού εγκαινιασθείσαν έποψιν της αναγωγής των παραγωγικών Μαθηματικών των Ελλήνων εις την Διαλεκτικήν τω...

Die Rezeption der Philosophie der Sophisten in deutch und englischsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts

Η «πρόσληψη» της φιλοσοφίας των Σοφιστών, που επισκοπείται εδώ, αφορά την γερμανική και αγγλική γραμματεία του 19ου και 20ου αιώνα, και κυρίως την φιλοσοφική γραμματεία στις δύο γλώσσες. Στην πρώτη αυ...

Die Willenfreiheit bei Klemens von Alexandrien

Οι μελέτες που έχουν γραφή γύρω από το έργο του Κλήμεντος, του πρώτου αξιολόγου χριστιανού λογίου και φιλοσόφου, κινούνται σχεδόν πάντοτε ανάμεσα σε δυό ακρότητες: είτε διαβλέπουν στον Κλήμεντα κυρίως...

Die ethische aufstellen des rechts in G. Radbruchs Rechtsphilosophie. Ideen, Begriffe und Geltung des Rechts

Η αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην εξέλιξη του δικαίου και την κοινωνία μας είναι ήδη γνωστή. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα ήθη (ως κοινωνικές σχέσεις, ενδεχομένως με μία θρησκευτική-χριστιανική χροιά) ...

Die natur als Schau in der Sicht Plotins

Ο Πλωτίνος χαρακτηρίστηκε ως ο στοχαστής της ολότητας. Κατ΄ αυτόν ο κόσμος είναι μια οργανωμένη ενότητα, ένας οργανισμός· κυριαρχείται από «συμπάθεια» και τελεί κάτω από ένα γενικό νόμο: όλα τα μέλη τ...

Die philosophisch-ästhetischen Aspekte des byzantinischen Bilderstreites

Η εικονομαχία είχε μεταξύ των άλλων και αίτια οφειλόμενα στην αισθητική αξιολόγηση των εικόνων. Ενώ το κέντρο της αρχαίας ελληνικής αισθητικής ήταν η μιμητική θεωρία των απεικονίσεων, η χριστιανική αν...

<< 10 10 >>