Βούλγαρις , Ευγένιος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βούλγαρις , Ευγένιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εξ επιστολής της αδελφότητος Ζωσιμάδων προς τον σχολάρχην της Μεγάλης Σχολής του Γένους Δωροθέου Πρώϊου τη 14.1.1805 εξάγεται ότι ο Ευγένιος Βούλγαρις συνέγραψε: 1) "Στοιχεία γεωμετρίας Ανδρέου του Τακουετίου μετά την σημείωσιν του Άγγλου Ουΐστωνος με σχήματα".-2)"Τα στοιχεία της Μεταφυσικής, 3) Τα περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα με σχήματα και 4) Το περί συστήματος του Παντός και αυτό με σχήματα". Συνέγραψε ωσαύτως μεταφυσικά εις τόμους τρεις περί Οντολογίας, Κοσμολογίας και Ψυχολογίας. Συνέγραψεν ωσαύτως δύο γραμματικάς, εκ των οποίων "η μεν εμπεριέχει κριτικάς επιστάσεις 605 εις την Γραμματικήν Νεοφύτου, η δε μετάφρασις Ηλιού Ανδρέου Βουρδεγαλησίου εις το δ΄του Γαζή σύντομος και σαφής". Κατά τον χρόνον της συντάξεως της επιστολής τυπώνονται εις Λειψίαν του αυτού Ευγενίου Βουλγάρεως δύο τόμοι: 1) Η πρώτη εκατονταετηρίς της Εκκλησίας μας 2) Η Σαφήνεια του Χριστιανισμού, το Αυτόπιστον των Ευαγγελιστών και το σύμφωνον των δύο γενεαλογιών του Σωτήρος μας.

Γεγονός

Επιστολή της αδελφότητος Ζωσιμάδων προς τον σχολάρχη της Μεγάλης του Γένους Σχολής Δωρόθεο Πρώιο, στην οποία απαριθμούνται τε έργα του Ευγένιου Βούλγαρη.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1805 Ιανουάριος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

"Στοιχεία γεωμετρίας Ανδρέου του Τακουετίου μετά την σημείωσιν του Άγγλου Ουΐστωνος με σχήματα"

Τύπος γεγονότος

Έργο/Εργογραφία

Γεγονός

"Τα στοιχεία της Μεταφυσικής"

Τύπος γεγονότος

Έργο/Εργογραφία

Γεγονός

"Τα περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα με σχήματα"

Τύπος γεγονότος

Έργο/Εργογραφία

Γεγονός

"Το περί συστήματος του Παντός και αυτό με σχήματα"

Τύπος γεγονότος

Έργο/Εργογραφία

Γεγονός

"Η πρώτη εκατονταετηρίς της Εκκλησίας μας"

Τύπος γεγονότος

Έργο/Εργογραφία

Γεγονός

"Η Σαφήνεια του Χριστιανισμού, το Αυτόπιστον των Ευαγγελιστών και το σύμφωνον των δύο γενεαλογιών του Σωτήρος μας"

Τύπος γεγονότος

Έργο/Εργογραφία

Παραπομπή

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τίτλος

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Ανώνυμος

Δημοσίευση

Περιοδικόν Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 13, σ. 203-253

Σελίδα αναφοράς

213-214

Θέμα

Εκδόσεις

Λόγιοι

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/