Χρήστου Δ., Παραστάσεις ένζωδου βλαστού σε πεσσίσκους από τη βασιλική του «Σωφρονίου» στη Νικήτη Χαλκιδικής. Ζητήματα εικονογραφίας και συμβολισμών, <em>ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ N. (2006)</em>, σ. 213-221 (γαλλική περίληψη, σ. 221: Représentations du rinceau habité aux

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χρήστου Δ., Παραστάσεις ένζωδου βλαστού σε πεσσίσκους από τη βασιλική του «Σωφρονίου» στη Νικήτη Χαλκιδικής. Ζητήματα εικονογραφίας και συμβολισμών, <em>ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ N. (2006)</em>, σ. 213-221 (γαλλική περίληψη, σ. 221: Représentations du rinceau habité aux piliers de «Sophronios» de Nikiti en Chalcidique. Sujets diconographie et de symbolismes).

Συγγραφείς

Χρήστου Δ.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χρήστου Δ.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Christou D.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

Έτος έκδοσης

2006

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Πρωτοβυζαντινή περίοδος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période protobyzantine

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

Ν. Χαλκιδικής

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

D. de Chalkidiki

Γλώσσα: Γαλλικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

MACÉDOINE

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Εικονογραφία

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Iconographie

Γλώσσα: Γαλλικά

Συμβολικά θέματα

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Sujets symboliques

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/