Οδηγίες χρήσης

Ο βασικός κορμός της δικτυακής πύλης απαρτίζεται από διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν μία εποπτική παρουσίαση περιεχομένου στο χρήστη καθώς και τη δυνατότητα προσωποποιημένης παρουσίασης του υλικού. Επιγραμματικά είναι:

  1. Λίστα με τεκμήρια από το αποθετήριο
  2. Λίστα μορφής gallery με εικόνες από τεκμήρια
  3. Σελίδα προβολής τεκμηρίου
  4. Προβολή γεωγραφικής πληροφορίας σε χάρτη
  5. Προβολή χρονολογικών απεικονίσεων
  6. Θεματική προβολή περιεχομένου
  7. Απλή αναζήτηση
  8. Σύνθετη αναζήτηση
  9. Εξατομικευμένη Παρουσίαση υλικού
Λίστα με τεκμήρια από το αποθετήριο

Η κεντρική δικτυακή πύλη περιλαμβάνει όλα τα τεκμήρια του αποθετηρίου ενώ η δικτυακή πύλη κάθε κέντρου περιορίζεται στα αντίστοιχα τεκμήρια. Επιλέγοντας την υπηρεσία «Λίστα αντικειμένων Κέντρου», μία λίστα με όλα τα τεκμήρια εμφανίζεται. Για κάθε ένα τεκμήριο, εμφανίζεται ο τίτλος και η σύντομη περιγραφή του. Τα τεκμήρια εμφανίζονται σε σελίδες ενώ στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζονται τεκμήρια με μεγαλύτερο ενδιαφέρον ώστε ο χρήστης να έχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτά. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να περιορίσει την προβολή τεκμηρίων ανά λειτουργική ενότητα του εκάστοτε κέντρου.

Λίστα μορφής gallery με εικόνες από τεκμήρια

Η λίστα μορφής gallery με εικόνες από τεκμήρια διαφέρει από την παραπάνω περίπτωση στο ότι τα τεκμήρια εμφανίζονται με τις εικόνες τους. Συνεπώς, επιλέγοντας την υπηρεσία «Gallery αντικειμένων Κέντρου», εμφανίζεται μία λίστα με όλα τα τεκμήρια συνοδευόμενα από μια συνδεδεμένη εικόνα για το καθένα. Για κάθε ένα τεκμήριο, ο τίτλος και η περιγραφή του εμφανίζονται ενώ όπως και στην προηγούμενη περίπτωση τα τεκμήρια εμφανίζονται σε σελίδες. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε τεκμήρια ανά σελίδες. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζονται τεκμήρια με μεγαλύτερο ενδιαφέρον ώστε ο χρήστης να έχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτά.

Σελίδα προβολής τεκμηρίου

Ο χρήστης μπορεί να προβάλει το τεκμήριο επιλέγοντας τον τίτλο που εμφανίζεται στη λίστα τεκμηρίων. Μία νέα σελίδα εμφανίζεται και ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στα μεταδεδομένα του συγκεκριμένου τεκμηρίου, βλέποντας τις περιγραφικές, θεματικές, χρονολογικές και γεωγραφικές πληροφορίες του. Επίσης, για κάθε τεκμήριο παρουσιάζονται οι σχετικές εικόνες που συνοδεύουν το τεκμήριο.

Προβολή γεωγραφικής πληροφορίας σε χάρτη

Εκείνα τα τεκμήρια που έχουν γεωγραφική πληροφορία εμφανίζονται στο χάρτη. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στα τεκμήρια βάσει της γεωγραφικής περιοχής που τον ενδιαφέρει.

Μεγεθύνοντας και σμικρύνοντας το χάρτη, ο χρήστης πλοηγείται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπου και μπορεί να περιηγηθεί στα συνδεδεμένα τεκμήρια κάθε σημείου.

Προβολή χρονολογικών απεικονίσεων

Εκτός από τη γεωγραφική πληροφορία, τα τεκμήρια έχουν και χρονική πληροφορία. Για να μεταφερθεί στο χρονολόγιο, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την υπηρεσία «Χρονοσειρά» από το κεντρικό μενού «Υπηρεσίες». Το χρονολόγιο (timeline) παρουσιάζει όλες τις χρονικές περιόδους που έχουν καταγραφεί στο σύστημα ΜΟΨΕΑΣ ενώ ο χρήστης επιλέγοντας μία συγκεκριμένη χρονολογία μπορεί να δει τα συσχετιζόμενα με αυτή αντικείμενα, όπως και στο χάρτη. Με το μονό βέλος ο χρήστης πλοηγείται ανά μια στις ημερομηνίες, ενώ επιλέγοντας το διπλό μεταφέρεται στις 100 επόμενες.

Θεματική προβολή περιεχομένου

Όλη η θεματική πληροφορία που έχει καταχωρηθεί στο αποθετήριο, μπορεί να εμφανιστεί μέσω της υπηρεσίας «Θεματική προβολή περιεχομένου». Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στα θέματα καθώς επίσης να δει την ιεραρχία των θεμάτων όπου αυτή υπάρχει. Επίσης, επιλέγοντας κάποιο από τα θέματα, όλα τα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται με αυτό το θέμα εμφανίζονται. Η θεματική αναζήτηση είναι επίσης εφικτή από εκεί και διάφορα άλλα σημεία της δικτυακής πύλης περιεχομένου

Απλή αναζήτηση

Η αναζήτηση σε ένα τεκμήριο μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο της δικτυακής πύλης. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα τεκμήριο όντας στην αρχική σελίδα ή όντας σε μία από τις επιμέρους υπηρεσίες. Τα πεδία για την απλή αναζήτηση είναι κάποια λέξη κλειδί που αναφέρετε είτε στον τίτλο είτε στην περιγραφή του τεκμηρίου.

Σύνθετη αναζήτηση

Όπως και η απλή αναζήτηση, η σύνθετη αναζήτηση μπορεί να γίνει όντας στην αρχική σελίδα ή όντας σε μία από τις υπηρεσίες. Επιλέγοντας τη «Σύνθετη αναζήτηση» από τη δεξιά πλευρά της οθόνης,

μία φόρμα με πεδία εμφανίζεται, βάσει της οποίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια θα είναι τα πεδία της αναζήτησης του, τα οποία αλλάζουν ανάλογα με το κέντρο. Εκτελώντας τη σύνθετη αναζήτηση, ο συνολικός αριθμός των σχετικών τεκμηρίων εμφανίζεται.

Εξατομικευμένη Παρουσίαση υλικού

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες αναφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Πρόκειται για τις λειτουργίες ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου που είναι ενσωματωμένες με την διεπαφή του ΜΟΨΕΑ δίνοντας έτσι ένα μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης με το σύνολο των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν. Εφόσον ο χρήστης εισέλθει στη δικτυακή πύλη, δίνοντας το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης, του δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες:

Προσθήκη ενός ψηφιακού αντικειμένου σε ειδικό προσωπικό χώρο (αγαπημένα) τον οποίο θα καθορίζει ο ίδιος ο χρήστης. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί προσωπικούς χώρους (όπως δημιουργεί κάποιος «φακέλους» στον Η/Υ του) στους οποίους θα προσθέτει αντικείμενα. Έτσι, κάποιος ο οποίος μελετά περισσότερα του ενός θέματα, θα μπορεί να τοποθετεί τα ψηφιακά αντικείμενα που εντοπίζει στην βάση στον κάθε χώρο. Επιλέγοντας ένα τεκμήριο, ο χρήστης προσθέτει το αντικείμενο στα αγαπημένα δημιουργώντας έτσι την προσωπική του συλλογή.

Σχολιασμός ψηφιακών αντικειμένων. Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει σχόλια για κάθε ψηφιακό αντικείμενο το οποίο επιθυμεί. Τα σχόλια αυτά είναι προσωπικά ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού αυτών ώστε να δημιουργείται μία συζήτηση με άλλους χρήστες. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να εισάγει ένα σχόλιο και στη συνέχεια να το απενεργοποιήσει έτσι ώστε να μην είναι ορατό από άλλους χρήστες καθώς επίσης και να το διαγράψει. Εκτός από τα σχόλια, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει σημειώσεις οι οποίες είναι προσωπικές και δεν εμφανίζονται σε κανέναν άλλο χρήστη παρά μόνο στο δημιουργό του. Έτσι, κάτω από κάθε τεκμήριο εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: