Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

10 >>

Σύνολο: 11921

Byzantine Law and Manichaean Heresy: Some Considerations about Ekl. 17.52

V.M. Minale: Βυζαντινό δίκαιο και μανιχαϊστική αίρεση. Παρατηρήσεις επί της διατάξεως της Ε.XVII.52 Η διάταξη της Εκλογής XVII.52. με την οποία ο αυτοκρατορικός νομοθέτης επιβάλλει την θανατική ποιν...

Family Law in [Demosthenes] 43: Against Makartatos, 75

R.V. Cudjoe - Σοφία Αδάμ-Μαγνήσαλη, Οικογενειακό Δίκαιο στον «Προς Μακάρτατον» λόγο του Δημοσθένη Οι φιλολογικές πηγές έχουν διασώσει μια κληρονομική υπόθεση μέσα από την οποία διαφαίνεται πλήρως η φ...

Fontes minores τοῦ μεταβυζαντινοῦ δικαίου. Ἓνα ἐρευνητικό αἴτημα

D. G. Apostolopoulos, Fontes minores du droit post-byzantin Un desideratum Dispersés dans des codices manuscrits, ignorés en général non seulement des historiens des sources du droit mais même des au...

From «douloi» to demanding negotiators: the case of the Venetians in 12th century Byzantium. An example on succesion law from the chrysobull of Alexios III Angelos to Venice in 1198

D. Penna: Από "δούλοι" σκληροί διαπραγματευτές: η περίπτωση των Βενετών το 12ο αιώνα στο Βυζάντιο. Μια ρύθμιση κληρονομικού δικαίου από το χρυσόβουλλο του Αλεξίου Γ Αγγέλου προς τους Βενετούς το 1198....

Human rights, Roman law and Stoicism: rephrasing the question

J. Giltaij: Ανθρώπινα δικαιώματα, ρωμαϊκό δίκαιο και στωϊκισμός: Μία επαναδιατύπωση του προβληματισμού Στο πλαίσιο της ευρύτερης προβληματικής που έχει αναπτυχθεί στην επιστήμη σχετικά με την ενσωμ...

In defense of Medea: a legal approach to Euripides

D. Leāo: Υπερασπίζοντας τη Μήδεια. Μία νομική προσέγγιση στον Ευριπίδη O συγγραφέας αναλύει τις ειδικότερες νομικές παραμέτρους που συμβάλλουν στην κατανόηση της ευριπίδειας τραγωδίας. Εκκινώντας από...

L' Istrie byzantine au VIIe siècle : l' ancien et le nouveau dans le paysage rural

A. Guillou: H βυζαντινή Ίστρια τον 7o αιώνα: το παλιό και το νέο στο αγροτικό τοπίο Με αφορμή το περίφημο Placitum de Rizana, πρακτικό συνέλευσης του έτους 804 μ.Χ που συνεκλήθη ενώπιον των απεσταλμ...

10 >>