Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

10 >>

Σύνολο: 11921

Legum et morum cura. Εξέλιξη μίας δικαιοπολιτικής αρχής από την ηγεμονία του Αυγούστου έως το τέλος της Ύστερης Αρχαιότητας...

Dimitra P. Karaboula: Legum et morum cura Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Rolle der Herrschaft in Bezug auf die Formung eines einheitlichen politischen Bewusstseins unter den Bürgern in zw...

Leonidas sold at Milford Capt. Nicolo Deduses [Το Βρίκιον ο Λεωνίδας πλοιαρχούμενον υπό του Νικολάου Δεδούση πωληθέν εν Μιλφόρδη].

Το αντίγραφο υπογράφει ο Πρόξενος της Ελλάδος Ι.Μ. Παπαγιάννης, 1/13 Ιουλίου 1849.

Les esclaves publics des cités grecques : qu' est-ce qu' un statut personnel?

P. Ismard: Οι δημόσιοι δούλοι στις αρχαίες ελληνικές πόλεις Η μελέτη εκκινεί από μία συγκριτική επισκόπηση του θεσμού των δημοσίων δούλων (ή «υπηρετών του στέμματος» ή «βασιλικών αιχμαλώτων») σε αρχ...

Les mesures de l' empereur de Byzance Nicéphore Ier (802-811) concernant les naukleroi: formes atypiques de sûreté de créances en droit maritime byzantin?

Γ.Ε. Ροδολάκης, Τα μέτρα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Νικηφόρου του 1ου (802-811) που αφορούσαν τους ναυκλήρους: άτυπες μορφές εξασφάλισης των απαιτήσεων στο βυζαντινό ναυτικό δίκαιο; Ανάμεσα στα μέ...

10 >>