(Παροναξιάς) , Ιερόθεος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Παροναξίας , Ιερόθεος

Περισσότερα...

Περίληψη

Ο Ν. Βέης υπομνηματίζων επιστολήν του Κωνσταντίνου Κούμα δημοσιευόμενην ενθ' ανωτ. (εν σελ. 4) προς Διονύσιον καλιάρχην από 19 Ιανουαρίου 1817 αναφέρει τα εξής: " ... Αποσυρθέντος δε του Θεοφίλου Γ΄ (1806 - 1825) από του πατριαρχείου Αλεξανδρείας μετέθη υπό της Μεγάλης Εκκλησίας τη 26 Οκτωβρίου 1825 ο Νικάιας Ιερόθεος ... εις τον θρόνον του Αγίου Μάρκου, όπου και παρέμεινε μέχρι Σεπτεμβρίου τού 1845, οτε και απέθανε ταφείς εν τω ορθοδόξω πατριαρχικώ ναώ του Καΐρου. Ο Κλινοβίτης Ιερόθεος, ως πατριάρχης Αλεξανδρείας, πρώτος μεταξύ των ομώνμυμων, ήλθεν εις σχέσεις προς τη Ρωσικήν αυλήν και προς τους [...] Ρώσσους κληρικούς, ανηγειρεν εκ βάθρων και ωκοδόμησεν εκκλησίας και άλλα πατριαρχικά οικοδομήματα εν Αλεξανδρεία και Καΐρω, όπου "και σχολείον ανωκοδόμησε χάριν της πτωχής νεολαίας των Χριστιανών". Αλλά το τέκνον του Κλινοβου και ετεί του πατριαρχικού θρόνου της Αλεξανδρείας δεν ελησμόνησεν ούτε την μακράν κώμη, όπου είδε το φώς, ούτε τον τόπον, όπου κατά πρώτον αρχιερατικώς έδρασεν. Ούτε ο Αλεξανδρείας Ιερόθεος Α΄ δι' επιστολής, την οποίαν απηύθυνε τη 1 Δεκεμβρίου 1827 προς τους επ' ανεψιαίς γαμβρούς αυτού Γεώργιον Κουμπαρέλλην και Αθανάσιου Δημητρίου και εις τους επιτρόπους του ναού του Αγίου Νικολάου εν τω Θεσσαλικώ Αλμυρώ εκληροδότησε χρήματα, τα οποία είχε να λάβη παρά των "Αλμυριωτών Χριστιανών", όπως ταύτα λαλεδώσιν "εις μισθούς διδασκάλων των Ελληνικών μαθημάτων και μαθητού του αναζησομένου κατά τω [πολέμω] του Αλμυρού Ελληνικού Σχολείου". Τα χρήματα ... προήρχοντο εκ ... [πουγκύ], το οποίον ο Κλωσβίτης Ιερόθεος ως Επίσκοπος Ζητονίου είχε δανείσει εις την κοινότητα Αλμυρού, όπως αυτόθε ανεγέρθή ο προμνημονευθείς τρισυπόστατος ναός του Αγίου Νικολάου. "

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Παραπομπή

Επιστολαί Κωνσταντίνου Κούμα και Αδαμαντίου Κοραή σχετικαί προς Σμύρνην

Τίτλος

Επιστολαί Κωνσταντίνου Κούμα και Αδαμαντίου Κοραή σχετικαί προς Σμύρνην

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Νίκος Α. Βέης

Δημοσίευση

Μικρασιατικά Χρονικά 2 (1939), σ. 1-37

Σελίδα αναφοράς

20-21

Θέμα

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/