Ιγνάτιος (Θεσσαλονίκης)

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Ιγνάτιος (Θεσσαλονίκης)

Περίληψη

Ο Μυστακίδης, παραθέτων κατάλογον των μητροπολιτών Θεσσαλονίκης, παρέχει ενθ' ανωτ. περί Ιγνατίου Θεσσαλονίκης τας εξής πληροφορίας: Ο Ιγνάτιος τω 1698 υπογράφει σιγιλλιώδες γράμμα επί τη συνενώσει της εξαρχίας Κερασούντος μετά της Τραπεζούντος (σώζεται εις τα αρχεία της μητροπόλεως Τραπεζούντος, εδημοσιεύθη, άνευ όμως των υπογραφών, υπό Π. Τριανταφυλλίδου, Φυγάδες σ. 137 κ.εξ.). Επί τούτου συνετελέσθη η ανοικοδόμησις της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης τω 1705 κατ' επιγραφήν, ήτις εσώζετο εν τη μητροπόλει μέχρι της καταστρεψάσης ταύτην τω 1890 πυρκαϊάς υπό Χατζηϊωάννου, Αστυγραφία Θεσσαλονίκης σ.17 και κατ' αντίγραφον δοθέν εις τον Μυστακίδην υπό J. Mordtmann δημοσιευομένην υπό Μυστακίδου ενθ' ανωτ. ["Σ(ωτη)ρίω έτει αψε΄ συνετελέσθη η μητρόπολις και ανοικοδομήθησαν τα παρόντα δι' εξόδου του παναγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρού Ιγνατίου εκ νήσου Λέσβου..."] Ο Ιγνάτιος συνυπογράφει εις το επί Κυρίλλου Δ΄ αγγελτήριον γράμμα (ιούν. 1712) περί καθαιρέσεως του Φιλαδελφείας Μελετίου (Βελούδου, Χρυσόβουλλα και γράμματα...σ. 66-78). Επίσης εν τη Ομολογία της του Χριστού Αποστολίκής Καθολικής και Ανατολικής Εκκλησίας, ήτις εύρηται εν χειρογράφω του Μετοχίου υπ' αριθ. 22 (εγένετο επί Ιερεμίου Γ΄) υπογράφει τω 1723 Ιγνάτιος τις. Ο Μυστακίδης όμως λέγει, ότι εζήτασεν αν πρόκειται περί του ανωτέρω Ιγνατίου Θεσσαλονίκης.

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Παραπομπή

Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα. Η μονή των Βλαταίων και τα εν αυτή έγγραφα. Μητροπολίται Θεσσαλονίκης, επισκοπαί κτλ.

Τίτλος

Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα. Η μονή των Βλαταίων και τα εν αυτή έγγραφα. Μητροπολίται Θεσσαλονίκης, επισκοπαί κτλ.

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Βασίλειος Α. Μυστακίδης

Δημοσίευση

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 27 (1895-1899), σ. 369-388

Σελίδα αναφοράς

383

Θέμα

Πρόσωπα

Τοπωνύμια

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/