Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10 10 >>

Σύνολο: 213802

Άγιο Γάλα

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άγιο Υπάτιος Θεσσαλονίκης

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ίδε: Παναγία (Θεσσαλονίκης - Δεξιά)

Άγιοι Ανάργυροι Άγ. Όρος κάθισμα

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Νικηφόρος (ιερομόναχος) 16 αι.

Άγιοι Ανάργυροι Άνδρου ναός

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ένθ΄ ανωτ., υπ΄ αριθ. 20, δημοσιεύεται επιγραφή σωζομένη επί του υπερθύρου του εις ερείπια καταπεσόντος εν τη μονή Αγίας παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων: "1751. Μ[ηνί...] + Διά σ[υνδρομής και] εξόδου Νεκτα[ριου Ιερ]ομονάχου Περεκέ[τη] του εξ Άν[δρου]"

Άγιοι Ανάργυροι Βενετίας

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Αναφέρεται ένθ΄ ανωτ. εις την διαθήκην Ζώτου Τσιγαρά (1599)

Άγιοι Ανάργυροι Ηπείρου Ιωαννίνων Στρούνι

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Εις απόσπασμα της Διαθήκης του Ιωάννου Ιερομνήμονος, 28 Νοεμβρίου 1709 εις Βενετίαν, αναφέρεται ότι αφίει: "... Δουκάτα 10 ... εις ... β)Εκκλησίαν Αγίων Αναργύρων εις το Στρούνι ..."

Άγιοι Ανάργυροι Καστρί

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"εμίσευσα [εξ Άστρους] καί ήλθα εις τό μοναστήρι τών Αγίων Αναργύρων εις τό Καστρί"

Άγιοι Ανάργυροι Καστρί

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Άγιοι Ανάργυροι, πλησίον του χωρίου Καστρί απέναντι της Ύδρας ευρισκομένου, πιθανώς όνομα θέσεως

Άγιοι Ανάργυροι Κυνουρίας

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Άγιοι Ανάργυροι εν Κυνουρία χωρίον

Άγιοι Ανάργυροι Μήλου

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Κατά Ζερλέντην προλογίζοντα τά Γράμματα Φράγκων δουκών, έτει 1608 η εν Κων/λει μεγάλη του Χριστού εκκλησία απέστειλεν εξάρχους ανά το Αιγαίον τον μητροπολίτην Χίου και τον πρώην Παροναξίας Αθανάσιον. Τα της εξαρχίας ταύτης παραμένουσιν άγνωστα εκτός της εν Μήλω εξετάσεως περί του ναού των Αγίων Αναργύρων(1). (1) Αθαν. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Διάφορα ελληνικά γράμματα εκ του εν Πετρουπόλει μουσείου της α.ε. Nicolas Likhatcheff εν Πετρουπόλει 1971, σ. 4-5.

Άγιοι Ανάργυροι Μακεδονίας ναός

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Αγ. Ανάργυροι (Καστοριάς ναός)

Άγιοι Ανάργυροι Μονεμβασίας

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"... εις ετέραν κώμην λεγόμενα Ζίντζινα, είτα εις ναόν των Αγίων Αναργύρων". Υπάγεται εις Επαρχίαν Μητροπ. Μονεμβασίας
<< 10 10 >>