Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10 10 >>

Σύνολο: 213802

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Μακρυμίχαλος Στ. Ι., Χριστόφορος άγγελος ο Ελληνοδιδάσκαλος τής Οξφόρδης (1575-1638), Αθήναι 1957

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. ενθ΄ανωτ.

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"Χριστόφορος Άγγελος ο εκ Πελοποννήσου. Ούτος πολλά παθών υπό Αγαρηνών καί καταλιπών τήν πατρίδα αυτού απήλθεν εις τήν Αγγλίαν τώ έτει 1608, όπου διέτρεψεν ικανούς χρόνους. Τώ έτει 1619 συνέγραψε και εξέδοτο α:) Περί εθίμων και καταστάσεως τών Ελλήνων καί τής ελληνικής εκκλησίας. Ύστερον Γεώργιος ο Φλελάβιος μετέφρασε λατινιστι και εξέδοτο αυτό ελληνολατινιστί μετά υπομνημάτων εν Λειψία 1671. β) Έγραψεν εγκώμιον τής Αγγλίας τό οποίον εξεδόθει μετά και αγγλικής μεταφράσεως εν Λονδίνω γ) Πραγματείαν περί αποστασίας της εκκλησίας καί του αμαρτωλού ανθρώπου αυτόθι τώ έτει 1614 δ) Περί τών θλίψεων αυτού ε) εξήγησιν τού συμβόλου στ΄) Ανάπτυξιν περί τών θείων μυστηρίων". Παρατίθεται τό έτος 1615 πρός χρονολογικήν τοποθετησιν....

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Λαδά περιγράφεται τό εξής βιβλίον: "Σημείωση στά έτη 1768-1769. (Εγχειρίδιον περί τής καταστάσεως τήν σήμερον ευρισκομένων Ελλήνων Πόνος Χριστοφόρου Αγγέλου). Εν συνεχεία ο Λαδάς αναφέρει τά εξής: "Ο Βρετός σημειώνει πώς στα 1768 τυπώθηκε στη Φρανεκουέρη από τόν Βλαγκάρδο, τό κείμενο αυτό/μόνο με τη λατινική μετάφραση τού Φελαβίου...στην έκδοση αυτή...προστέθηκε καί η λατινική μετάφραση (καμωμένη από τόν ίδιο τόν Βλαγκάρδο) τού πονήματος τού Φιλίππου τού Κυπρίου; Κατάλογος τών πατριαρχών τής Κωνσταντινουπόλεως κτλ. (Franequerae, 1769)".

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται ένθ΄ανώτ. (αριθ. 101) τό βιβλίον: "Enchiridion De Institutis Graecorum Authore Christophoro Angelo Graeco....................δόσις τ΄ολίγη τε φίλη τε. Γίνεται ημέτερη................ Ex officina Cantrelli Legge Academiae Cantabrigiensis Typographi M.DC.XIX", Κατά τόν Legrand, τό έργον τούτο είναι η λατινική μετάφρασις τού ελληνικού έργου τού καταγραφομένου ένθ΄ανωτ. υπ΄αριθ. 100.

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται ένθ΄ανωτ. (αριθ. 97) τό βιβλίον: "Christofer Angell a Grecian Who Tasted of many stripes antorments inflicted by the Turkes for the faith which he had in Christ Jesus. At Oxford, Printed by John Lichfield, and James Short, Printers to the famous Universitie 1618". Κατά τόν Legrand, η [δευτέρα] αυτή έκδοσις είναι ανατύπωσις τής εκδόσεως τού προηγομένου έτους (βλ. αρ. 92)

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται ένθ΄ανωτ. (αριθ. 92) τό βιβλίον: "Christofer Angell, a Grecian, Who Tasted of many stripes and torments, inflicted by the Turkes for the faith which he had in Christ Jesus. At Oxford, Printed by John Lichfield, and William Wrencyh, Printers to the famous Universitie 1617". Υπό Legrand, αναδημοσιεύεται (σ. 113-118) τό απόσπασμα τής ανωτέρω εκθέσεως τού Χριστοφ. Αγγέλου τό αναφορών εις τά Θεού τών Τούρκων επιβληθέντα εις αυτόν / βασανιστήρια (Πρβλ. και περαιτέρω, αριθ. 97, επανέκδοσιν τώ 1618)

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ο Χριστόφορος Άγγελος εκ Πελοποννήσου, συγγραφεύς τού τώ 1720 εν Φραγκφούρτη καί Λειψία εκδοθέντος βιβλίου "Περί τής καταστάσεως τών σήμερον ευρισκομένων Ελλήνων". Τούτο τό πρώτον εξεδόθη εν Κανταβριγία τώ 1619. [Πληροφορίαι του συγγραφέως τής πραγματείας τώ 1890]

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"Χρηστόφορος Άγγελος" ιερωμένος εις Αθήνας ελθών συλλαμβάνεται υπό τών Τούρκων και βασανίζεται, ίνα εξομώση, ελευθερωθείς μετά πολλάς βασάνους δραπετεύει εις Αγγλίαν. Ενταύθα ήκουσε μαθήματα εν Κανταβριγία καί Οξφόρδη. Τούτου σώζεται εν τη Βοδλκανή βιβλιοθήκη της Οξφόρδης διατριβών εν ή εκδίδει τά τών βασάνων του αυτή ελληνιστί γεγραμμένη είναι τού 1617

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται ένθ΄ανωτ. (αριθ. 133) τό βιβλίον: "Labor Christophori Angeli Greci De Apostasia Ecclesiae, et Homine Peccati, Scilicet Antichristo, et de numeris Danielis, et Apocalypseos quos nemo recte interpretatus est ex quo praedicti sunt a Prophetis. Editus fuit Londini 1624". Τό βιβλίον είναι λατινική μετάφρασις τού προηγουμένου υπ΄αριθ. 132 υπό Legrand περιγραφομένου εντύπου (ένθ΄ανωτ., σ. 182)
<< 10 10 >>