Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10 10 >>

Σύνολο: 213802

Άγγελος , Ανδρέας

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται ένθ΄ανωτ. (αριθ. 523) τό βιβλίον: "-Genealogia de Imperatori Romani et Constantinopolitani et de Regi Prencipi et Signori che da Isatio Angelo e Vespesiano Imperatore suo nipote son discesi per insino al presente Anno MDLI. In Roma, per Valerio Dorico e Luigi Fratelli Bresciani, L΄anno M.D.LI.". In 4o de 38 pages+un feuillet non chiffre...Epitre dedicatoire d΄ Andrea Angelo, duc et comte de Drivasto, audit pape.

Άγγελος , Ανδρέας

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται, ένθ΄ανωτ. (αριθ. 555) τό βιβλίον: "-Genealogia d΄ Imperatori Romani et Constantinopolitani et de Regi Prencipi et Signori che da Isatio Angelo et Vespesiano Imperatore suo nipote son discesi per insino al presente Anno MDLIII. In Roma, per Valerio Dorico e Luigi Fratelli Bresciani, L΄anno M.D.LIII."(A la page 47:) Roma con gratia et privilegio del sommo Opifice, et registrato nell΄ Archivio Romano per la maggior / parte, et recognita per fide degni, et vista, et revista con privilegii per il R. Signor Magistro del sacro Lateranen. Palatio Apostolico, et concessa licentia di Stampar questa a di XV di Novembre l΄Anno M.D.LI.". In. 4o de 48 pages, dont la derniere, non chiffree, contient seulement un bois des armes du prince Andre Ange Comnene. Signatures A.F....Sur le titre figures les armes de Jules III. C΄est a ce pape qu΄est adressee l΄epitre dedicatoire qui se lit en tete du livre et dont voici l΄intitule: Al santiss. S.N. Giulio Papa III, poi il bacio de s. piedi, il duca et conte Drivasten. Andrea Angelo, fam...

Άγγελος , Γρηγόριος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άγγελος , Δημήτριος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Σημείωμα κώδικος 3 sup. f. 211a Αμβροσιανής βιβλιοθήκης (ιδ. Martini-Bassi τόμ. Β΄σ. 740): "Το παρόν τουτοϊ βιβλίον Γαληνού ηγόρασα εγώ Δημήτριος Τατήρ Άγγελος παρά ιερέως παπά κύρ Δημητρίου υιού τού Μηδίας, εις άσπρα Οτουμανίας κε εν μηνί ΜΝαρτίω ινδικτιώνος ιδης τού ϛϠοδ΄ου έτους......"

Άγγελος , Ιερώνυμος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται, ενθ΄ανωτ. (αρθ. 776) τό βιβλίον: "Angelico lume del Vecchio, et Nuovo testamento; Con li Capitoli della prima militia imperiale della celeste Croce aureata: in hoc signo vinces, diviso in tre libri. Dedicati al Santis. N. S. Papa Gregorio XIII, et suoi successori. Di nuovo riformati, et approbati dall΄illustrissimo, et eccelentiss. Sig. Girolamo Angelo Flavio Prin/cipe di Thessaglia, Conte Drivastense, Apostolico, et Imperiale gran signor giuridico di detto ordine, etc. in Bologna, Per Gio. Rossi. MDXXCIII...Di licentia de΄Superiori"

Άγγελος , Ιερώνυμος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται, ένθ΄ανωτ. (αρ. 691) τό βιβλίον: "Statuti e Capitoli della Militia Aureata, Angelica, Constantiniana, Di S. Giorgio. Di Nuovo Riformati, et Approbati dall΄Illustrissimo, et Eccelentissimo Signore, il Sig. Hieronimo Angelo Prencipe di Thessaglia, Duca, et Conte di Drivasto, etc. Sovrano, Patrone, et Gran Signore dell΄ / Ordine. Con Licenza de΄Superiori. In Venetia, Appresso Michel Bonelli. MDLXXIII". in. 4 de 18 feuillets chiffres et 2 ff. non chiffres...

Άγγελος , Ιερώνυμος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
En tete du volume, ou trouve epitre dedicatoire intitulee: "All΄illustrissimo et eccelentiss. signore, il s. Hieronimo Angelo, principe di Tessaglia, duca et cionte di Trivasto, ec. Patrone, et Sovrano dell΄Illustre Militia de Cavalieri Anreati, Angelici, Constantiniani, del titolo di San Georgio, mio Signore".

Άγγελος , Ιερώνυμος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται, ενθ΄ανωτ. (αριθ. 692) τό βιβλίον: "Historia Universale dell΄origine, et imperio de Turchi, raccolta da M. Francesco Sansovino Cavaliero Angelico di Constantino. Nella quale si contengono le leggi, gli ufficii, et i costumi di quella natione, cosi in tempo di pace, come di guerra. Oltre a cio, tutte le cose fatte da loro per terra, et per mare, in diverse parti del mondo. Con le vite particolari de i Principi Othomani; cominciando dal pri-/mo che fond;o il regno, fino al presente sultan Selim II. Con una copiosissima tavola di tutte le cose notabili, che si contengono in questo volume per ordine d΄alfabeto. In Venetia, appresso Michel Bonelli. MDLXXIII. Registro +A-Z, Aa-Zz, Aaa-Nnn. Tutti sono Quaderni, eccetto +, ch΄e doppio quaderno. In Venetia, appresso Michel Bonelli. MDLXXIII". In 4o de 16 feuillets non chiffres+471 ff. ch.+ 1 f.blanc.

Άγγελος , Ιερώνυμος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό τού Legrand περιγράφεται ένθ΄αν. (αρ. 831) τό βιβλίον: "Gli Illustri et Gloriosi Gesti et Vittoriose Imprese Fatte Contra Turchi, dal Sign. D. Giorgio Castriotto, detto Scanderbeg, Prencipe D΄Epirro. Dove si mostra la vera maniera del guerregiare, di governare exerciti, di far pronti i soldati al combattere, et di restar vincitori in ogni difficile impresa. Novamente ristampati, et con somma diligenza corretti. In Vinegia, Presso Altobello salicato 1591. Alba Libraria della Fortezza". / In. 4: de 8 feuillets non chiffres... En tete du volume, on lit cette epitre: "Al Serenissimo Signore, il Signor Girolamo Angelo Flavio, Prencipe di Thesaglia, Conte Drivastense, Giusto Gran Signore della Prima Antica Militia Aureata Imperiale, Con L΄ Angelica Aurea Croce Di Costantino Magno Suo Progenitore In Hoc Si+Gno Vinces. Giovanmaria Monardo (sic) Il Cavaliero" [Αναδημοσιεύετο υπό του Legrand]. f. 4r: "Di Luigi Groto, cieco d΄Hadria, sopra la vita dell΄Invittissimo Scanderbeg, ristampata per opera dell΄illustrissimo sig. Girolamo Angelo, s...

Άγγελος , Ιερώνυμος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό τού Legrand περιγράφεται ένθ΄αν. (αρ. 787) τό βιβλίον: "Gli Illustri et Gloriosi Gesti et Vittoriose Imprese Fatte Contra Turchi, dal Sign. D. Giorgio Castriotto, detto Scanderbeg, Prencipe D΄Epirro. Dove si mostra la vera maniera del guerreggiare, di governare exerciti, di far pronti i soldati al combattere, et di restar vincitori in ogni difficile impresa. Novamente ristampati, et con somma diligenza corretti. In Vinegia, Presso Altobello salicato 1584. Alba Libraria della Fortezza". In. 4o de 8 ff non ch. + 87 ff. ch. + i f. blanc.... Epitre dedicatoire de Jean. Marie Bonarndo a Jerome Ange Flavius, prince de Thessalie &c.&c........

Άγγελος , Ιωάννης Ανδρέας

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Κομνηνός Ιω. Ανδρέας Άγγελος Φλάβιος

Άγγελος , Μάρκος-Αντώνιος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
334. D. Marcus Antonius Angelus rethimnensis alias 13 septembris no 13
<< 10 10 >>