Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10 10 >>

Σύνολο: 213802

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Σημείωμα κώδ. 52 λαύρας Σάββα τού ηγουμένου, νύν εν πατριαρχική βιβλιοθήκη Ιεροσολύμων (Κεραμέως τ. Β΄σ. 97): "Εν έτει ,αχξστ΄Ιουνίω κβ΄....έγινεν έκλειψις τού ηλίου θαυμάσιος,......ως καί άλλοτε επί τοίς αχζα΄Μαρτίω 20.....είναι από τότε χρόνοι 5 καί μήνες 3. Εφάνησαν δέ καί τώρα αστέρες....Ευρισκούμουν εις τήν Θήβαν ένδον τού αρχιδιακόνου Στεφάνου καί πρωτομάρτυρος έγωγε ο τού παρόντος βιβλιαρίου οικοκύρις, Άγγελος φιλομαθής, ελάχιστος τών διδασκάλων...."

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Πανιόλος Άγγελος

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Bandinii περιγράφοντος τόν υπ΄αρ. Plut. XXI cod. I κώδ., [15αι.] σημειούται: "Οι δέλτον έξειν τήνδε μέλλοντες πόθω, σύν τώ επιτάξαντι και τού γραφέως Αναξίου μέμνησθε θύτου Αγγέλου".

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ο Βελλάς Άγγελος, συνοδικός

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Κι αϊδα νά μήν έχουσι καί κάπους γιά νά σώση, / γιατί τόν κάπου Άγγελον τόν είχασι σκοτώσει

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Άντζολος

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ιδέ Μπενιζέλος

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Άγγελος, οικογένεια εκ Καρδαμύλων τής Χίου (1820)

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
VIII A Ange Vadios (1455) Titre Αγγέλω τώ Βαδίω Y. v. ajoute un nom illisible

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Εν αγράφω φύλλω Τυπικού Μ. Παληωρής 1839 Μονή Παληουρής. "1839. 1840. 1841. 1843. Εχρημάτισα εγώ ο παππά γγελος ευφημέριος εις το μοναστήρι παλιουρίου με τών άγιον καθηγούμενον ηλείαν καί εέστω εις σιμίωσιν".

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Κατά Θέμελην μεταξύ τών προερχομένων εξ Ευβοίας είναι καί οι λαβόντες μέρος εις τήν επανάστασιν τού 1821 ιερείς Αθανάσιος Σκιαδάς καί Άγγελος εκ Κριεζών.
<< 10 10 >>