Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10 10 >>

Σύνολο: 213802

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
1621

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Σάντ Άγγελο

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"Άντζολος Μαρτελάος" [πβ Άντζολος]

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
18 Ιουνίου 1809 "Άντζελος Σολομός" υπογράφει πράξιν, δι΄ής κανονίζονται κληρονομικάς διαφοράς

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Κυράγγελος

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Άγγελος (βιβλιογράφος) 15αι.

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"Άγγελος φιλομαθής ελάχιστος τών διδασκάλων" εδίδασκεν εν Θήβαις τώ 1666

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ο Omont (ενθ΄ανωτ.) γράφει ότι ο κώδιξ Harl. 5601 τού Βρετ. Μουσ. φέρει εν fol. 281 γο τήν υπογραφήν "Δόξα τώ θέω. Τέλος: +Άγγελος γράφων". Άνευ χρονολογίας είναι τό χειρόγραφον.

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Αγγελής τού Μανώλη, υδραίος

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Benesevic πρειγράφοντος τόν υπ΄αρ. 530-531 (1605) κώδ., σημειούται: Πίναξ τού παρόντος επιστολαρίου εκ τών τού Μελετίου πατριάρχου Αλεξανδρείας τού Πηγά Επιστολών..............μδ΄εις Άγγελον πρωτοσύγγελον Αλεξανδρείας

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Κοζαδίνος Άγγελος
<< 10 10 >>