Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

10 >>

Σύνολο: 213802

[Κωνσταντίνος Ευθυβούλης] προς Κων. Οικονόμο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος] Νοσημάχος προς [Κωνσταντίνο Μ. Κούμα].

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος] Νοσημάχος προς Πολύκαρπο Λαρίσσης.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

¨Θυσία του Αβραάμ¨

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Λ.Πολίτης, "Ανάπαψη", Ελληνικά 12 (1953-54) 383-84

¨Θυσία του Αβραάμ¨

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Γ.Γ.Αλισανδράτος, Άγνωστη βενετική έκδοση της "Θυσίας του Αβραάμ" Ο Ερανιστής 4(1966) 161-170.

Άβαρι ή Άβαρη ή Αβαρίκος ή Ναβαρίκος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Τέσσερα είναι τα κύρια καί εξ αρχής ελεύθερα χωριά τών Σουλιωτών. Πρώτον, το Σούλι, η Γκιάφα, ο Αβαρίκος, και η Σαμωνίδα

Άβαρι ή Άβαρη ή Αβαρίκος ή Ναβαρίκος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"Τα αξιολογώτερα χωριά αυτών τών βουνών ήταν το Σούλι, όπου καί Κάτω Σούλι ελέγονταν, η Κιάφα, ο Ναβαρίκος καί οι Κονκλοί"

Άβαρι ή Άβαρη ή Αβαρίκος ή Ναβαρίκος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Επήραν οι Βενετοί τήν Κορώνην Καλαμάταν Ταρνακά καί Αβαρίκον επί έτους 1685

Άβαρι ή Άβαρη ή Αβαρίκος ή Ναβαρίκος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"Aβαρίκος" ήτο, καθώς επίσης καί τά χωρία Σούλι, Κιάφα καί Σαμονίβα, εν τών σημαντικοτέρων καί παλαιοτέρων χωρίων τών Σουλιωτών.

Άβαρι ή Άβαρη ή Αβαρίκος ή Ναβαρίκος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
[25 Σεπτεμβρίου 1803] "Όθεν τήν αυτήν ημέραν εκυρίευσεν [ο Βελή Πασάς] καί τόν Αβαρίκον, οι δέ Αβαρικιότες απέρασαν εις Γκιάφαν"

Άβαρι ή Άβαρη ή Αβαρίκος ή Ναβαρίκος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Σημείωμα ληφθέν εκ Κατραμή, Φιλολογικά ανάλεκτα Ζακύνθου σ. 160 κώδ. θ΄: ",αυϟθ΄ Αυγούστου ιβ΄ημέρα β΄... επολέμησε η αρμάδα τών βενετικών με τήν τουρκικήν ανάμεσα τού Άβαρη καί τής Πρωτ... εις τοποθεσίαν λεγομένην καί εκάησαν δύο καράβια βενέτικα καί ένα τούρκικο καί αφουντάραν καί ένα βενέτικο τού...καί εχάλασαν καί άλλα τούρκικα...μικρά καί μεγάλα"

Άβαρις , Ματθαίος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Δεβαρής Ματθαίος
10 >>