Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10 10 >>

Σύνολο: 213802

Άβυδος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άβυδος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δημοσιεύεται πατριαρχική καί συνοδική επιστολή επί πατρ. Νεοφύτου υπό χρονολ. 1790, 26 Οκτωβρίου πρός τον μητροπ. Παροναξίας Νεόφυτον δι΄ής εγκρίνει αίτησιν αυτού περί ιδρύσεως επισκοπής Αβύδου πάλαι ποτέ διαλαμψάσης, προσαρτά δέ τάυτην εις τήν μητρόπολιν Παροναξίας. σελ. 347-8 Δημοσιεύεται πρακτικόν εκλογής υπό χρονολ. 1791 Φεβρουαρίου 15 ως επισκόπου Αβύδου τού πρωτοσυγκέλλου τής μητροπόλ. Παροναξίας Νικοδήμου.

Άβυδος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Μακάριος Αβύδου

Άβυννος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Τοπωνύμιον εν Ζακύνθω εν τή περιφερεία τού χωρίου Πιθακιάς η Άβυσσος

Άγ. Ανάργυροι Καστορίας ναός

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ένθ΄ ανωτ. αναφέρεται ο εν Καστορία ναός τών Αγίων Αναργύρων καί δημοσιεύεται επιγραφή τού 1743.

Άγ. Ανάργυροι Καστοριάς ναός

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δημοσιεύεται ένθ. ανωτ. μελέτη περί του ναού τούτου.

Άγας , Γεώργιος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ο Γεώργιος Άγας και Δημήτριος Πιτάρης γράφουν προς τον Νικόλαον Μαυρογένη περί τινων κλεφτών εν Ρουμανία

Άγας , Γεώργιος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ο Γεώργιος Άγας και Ιωάννης Μεδελνιτζιάρης γράφουν προς τον Νικόλαον Μαυρογένη περί της νίκης των Βλαχικών και Τουρκικών στρατευμάτων εναντίον των Γερμανών.

Άγγαρος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"είτα προστάξας [ο αμηράς] μετά ταύτα εθανάτωσε πολλούς ευγενείς άρχοντας, τόν τών Ενετών άγγαρον καί τόν υιόν αυτού,...."

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Εις αρχιεπισκοπικήν απόφασιν εκ Τήνου, 19 Αυγ. 1776, υπογράφεται ο Αγγελής ιερεύς

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Martini περιγράφεται ένθ΄ανωτ., υπ΄αριθ. 41 (c. 61) κώδιξ τής εν Ρώμη Bibliotheca Vallicellana τού 15ου αι. Εις τό φ. 251v η σημειώσις: "τό τέλος ήκε τής παρούσης πυξίδος άγγελος θύτης διεγράψατο φίλοι"

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Εν Διαθήκη τού Ιωαννικίου Πεδιώτου υπό χρονολ. τού 1590, Ιούνιος, 23 λέγεται: "Έτι θέλω καί αφήνω τού ανιψιού μου τού παπά Αγγελή διά τήν ψυχή μου διά νά μέ γράψου στό κοντάκιν του από τή γιστέρνα απού χω επά στά Σκουρά μιά μπιθαμή..."
<< 10 10 >>