Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10 10 >>

Σύνολο: 213802

Άγγελος , Μιχαήλ

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Κατά τόν Ζαβίραν ο Ιωάννης Μάκολος μετέφρασεν εκ του λατινικού εις τήν νέαν ελληνικήν τό ιστορικόν σύγγραμμα τού Ιουστίνου εκδοθέν εν Ενετία τώ 1686" παρά Μιχαήλ Αγγέλω τω Βαρβωνίω" έτι δέ καί τούς μύθους τού οβιδίου εκδοθέντας παρά τώ αυτώ Μιχαήλ Αγγέλω τώ 1686 εν Ενετία.

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Άγγελος Χριστόφορος ο εκ Πελοποννήσου κλπ

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ένθ΄ανωτ. δημοσιεύεται σύντομος βιογραφία τού Χριστοφόρου Αγγέλου

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται ενθ΄ανωτ. (αριθ. 102) τό βιβλίον: "Εγκώμιον τής Ενδοξοτάτης Μεγάλης Βρεττανίας, καί πάντων τών κατοικούντων εν αυττή, καί αμφοτέραν τών εκλαμπροτάτων Ακαδημιών, τής Κανταβριγίας καί τής Οξονίας: Χριστοφόρου τού Αγγέλου Έλληνος ένεκα Αποδείξεως τής αυτού Ευχαριστείας πρός Φιλοστόργους καί Φιλοξένους, καί καλοκαγάθους Ευεργέτας αυτού. Anno Domini 1619. An Encomion of the famous Kingdome of Great Britaine, and of the flourishing Sister-Universities Cambridge and Oxford. Written by Christopher Angel a Graecian Borne, intoken of his / thankfulnesse to his charitable worthly Friends and Benefactors in both Universities. At Cambridge Printed by Cantrel Legge, Printer to the famous Universitie. 1619"

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"Τώ εκλαμπροτάτω και σοφωτάτω καί πολυμαθεστάτω φιλελλήνι Κύριω Πατρίκιω σύν πάσι τοίς αδελφοίς αυτού, ευ πράττειν αμήν.........................Χριστόφορος Άγγελος έλλην τυραννηθείς καί πολλών πληγών καί μαστίγων γευσάμενος αδίκως παρά τών....διά τήν εις Χριστόν πίστιν. έγραψε: από Οξονίας Ποσειδώνος επί δεκάτη".

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό legrand περιγράφεται ένθ΄ανωτ. (αριθ. 91) τό βιβλίον: "Πόνησις Χριστοφόρου τού Αγγέλου, Έλληνος τού πολλών πληγών, καί Μαστίγων γευσαμένου αδίκως παρά τών Τούρκων διά τήν εις Χριστόν Πίστιν. At Oxford Printed by John Lichfeild, and William Wrench, Printers to the famous Universitie 1617". Κατά τόν Legrand, εν αρχή αντιτύπων τινών τού έργου εύρηται φύλλον μεγαλυτέρου σχήματος περιέχον τρία αγγλικά πιστοποιητικά χορηγηθέντα εις τήν Χρ. Άγγελου, άτινα καί αναδημοσιεύει ο Legrand, ένθ΄ανωτ., ένεκα τού βιογραφικού ενδιαφέροντος αυτών. / Τό πρώτον (σ. 111), α[..], "tenth of May 1610", αναγράφει ότι ο Χρ. Άγγελος, γεννηθείς εν Πελοποννήσω, καταφυγών εις Αγγλίαν αφού εδιώχθη υπό τών Τούρκων, ήλθεν εις Campridge "about Whitsontide 1608", όπου έζησε μέχρι σήμερον. Τό δεύτερον (σ. 112), από 15 αυγούστου 1616 υπογραφόμενον "Ro.Sarum" λέγει ότι ο Χρ. Άγγελος, ού συνιστών είχε γνωρίσει εν τώ Πανεπιστημίω τής Oxford, είναι άξιος βοηθείας κλπ. Τό τρίτον (σ.112), από 20 Μαρτίου 1617, γράφει ότι ο Χρ. Άγγελος, καταδιωχθείς υπό τών Τούρκων κλπ., ήλθον ε...

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται ένθ΄ανωτ. (αριθ. 132) τό βιβλίον: "Πόνος Χριστοφόρου τού Αγγέλου Έλληνος Περί της Αποστασίας τής Εκκλησίας και περί ανθρώπου τής αμαρτίας δηλαδή τού αντιχρίστου, καί περί τών αριθμών του Δανιήλ, καί της αποικαλύψεως, ούς ουδείς ορθώς μεθερμήνευσεν εξ ού προεφητεύθησαν: εκδόθη εν Λοντίνω αχκδ΄1624". Βλ. καί τόν επόμενο αριθ. 133 (Legrand ένθ΄ανωτλ. σ. 183), όστις είναι λατινική μετάφρασις τών ανωτέρω έργων)

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Legrand περιγράφεται ένθ΄ανωτ. (αριθ. 100) τό βιβλίον: "Εγχειρίδιον, περί τής καταστάσεως τών σήμερον ευρισκομένων Ελλήνων. Πόνος Χριστοφόρου τού αγγέλου Έλληνος. -Δόσις τ΄Ολίγη τε φίλη τε γίνεται ημετέρη- Ex officina Cantrelli Legge, Academiae cantabrigiensis Typoghrafi. MDCXIX" Εν φ. 2v εύρηται αφιέρωσις εις καθηγητάς τών αγγλικών πανεπιστημίων, ήτις υπογράφεται: Χριστόφορος Άγγελος έλλην, ος πολλών πλη/γών και μαστίγων εγευσάμην αδίκως παρά τών Τούρκων διά τήν ες Χριστόν πίστιν". Κατά τον Legrand, το μικρόν τούτον εγχειριδίον έσχε μεγάλην επιτυχίαν. Ετυπώθη πολλάκις καί εσχολιάσθη. Ο Legrand παρέχει τάς επιγραφάς τών κατωτέρω εκδόσεων: Α. (σ. 136-138): Status et ritus ecclesiae graecae, gra[cie] descripti a Christophoro Angelo, Graeco. Latine autem conversi a Georgio Fhelavio....Francofurti......MDCLV- Το βιβλίον τούτο μετεφράσθη γερμανιστί καί ετυπώθη εν ανωνύμω έργω ού συγγραφεύς είναι ο Salomon Schweigger: Al-Koranum Mahumedanum Das ist Der Turken Religion......Nurnberg.......MDCLXIV. (η μετάφρ. τού έργου τού Αγγέλου εν σ...

Άγγελος , Χριστόφορος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Κατά Ζαβίραν τό Χρονικόν τής ελληνικής εκκλησίας τού Φιλίππου Κυπρίου εξεδόθη υπό Νικολάου Αβλαγκάρδου εν Φρανεουγέρη τώ 1679 "συν τώ τού Χριστοφόρου Αγγέλου περί καταστάσεως δογμάτων και εθίμων τών νύν Ελλήνων".
<< 10 10 >>