Εκδόσεις και επανεκδόσεις του ΚΕΕΦ

ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Τ. Στα Ίχνη των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, 2011, 284 σσ.

Η μελέτη της Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά, ομότιμης καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, αποτελεί μία σειρά μελετημάτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ιστορίας της φιλοσοφίας, από τους αρχαίους χρόνους (Προσωκρατικοί, Σοφιστές, Πλάτων, Αριστοτέλης, αρχαίος Σκεπτικοί, Πλωτίνος) έως τη σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλοσοφία (Heidegger, Kierkegaard), και μία ποικιλία θεματικής στη φιλοσοφική προσέγγιση (ρητορική, ποιητική, διαλεκτική, λογική, μεταφυσική).

ΒΡΑΪΛΑ-ΑΡΜΕΝΗ, Π. Φιλοσοφικά έργα, τόμος έβδομος, επιμέλεια εκδόσεως και παρουσιάσεως υπό Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ – Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ-ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, 1998, 400 σσ.

Πρόκειται για τον έβδομο τόμο των μελετών του Έλληνα φιλοσόφου Πέτρου Βράιλα-Αρμένη, ο οποίος εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων των νέων Ελλήνων φιλοσόφων Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum, που εκδίδεται υπό την διεύθυνση του Ακαδημαϊκού Ε. Μουτσόπουλου. Ο συγκεκριμένος τόμος περιλαμβάνει τα ιταλικά χειρόγραφα του Π. Βράιλα ολοκληρώνοντας έτσι την κατηγορία των αυστηρώς φιλοσοφικών του έργων που περιλαμβάνονται στους προηγούμενους έξι τόμους της συλλογής.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Γ. Παιδεία και Επιστήμη στον Μιχαήλ Εφέσιο. Εἰς περί ζῴων μορίων Α 1,3 – 2,10, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2006, 340 σσ.

Μελέτη για τα σχόλια του βυζαντινού λογίου του 12ου αιώνος Μιχαήλ Εφέσιου στο Α΄ βιβλίο του Περὶ ζῴων μορίων του Αριστοτέλους, που εστιάζει στις απόψεις του βυζαντινού σχολιαστή για την παιδεία και την επιστήμη όπως ανακύπτουν από την πρόσληψη του αριστοτελικού έργου.

ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ, Λ. Η Φυσική του Αριστοτέλους, μτφρ. Μαίρη Γιόση, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, 2012, 412 σσ.

Μετάφραση από τα γαλλικά της μελέτης του Έλληνα καθηγητή φιλοσοφίας Λάμπρου Κουλουμπαρίτση, μέλους της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου και αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, για τα Φυσικά του Αριστοτέλους, που είχε εκδοθεί αρχικώς στις Βρυξέλλες το 1980 και επανεκδόθηκε με προσθήκες και διορθώσεις το 1997. Η μελέτη αναλύει διεξοδικά την αριστοτελική μεθοδολογία και προβληματική γύρω από ζητήματα οντολογίας, γενεσιολογίας και κινησιολογίας που θίγονται στα Φυσικά.

MOUTSOPOULOS, E. Valences de l’action, Athènes, Académie d’Athènes, 2012, 319 pp.

Μελέτη στα γαλλικά του Ακαδημαϊκού Ε. Μουτσόπουλου, επόπτη του ΚΕΕΦ, για την πραξιολογία και ειδικότερα για την πράξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στο έργο αυτό επιχειρείται η ταξινόμηση και ανάλυση των σταδίων σύλληψης και επεξεργασίας του καλλιτεχνικού δημιουργήματος, από την αφηρημένη ιδέα έως την παραγωγή και εκτέλεσή του. Η προβληματική αυτή της πραξιολογίας συνδέεται με την έννοια της καιρικότητος, που είναι παρούσα σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας.

MOUTSOPOULOS, E. Reflets et résonances du Kairos, Athènes, Académie d’Athènes, 2010, 322 pp.

Μελέτη στα γαλλικά του Ακαδημαϊκού Ε. Μουτσόπουλου, στην οποία αναλύεται η έννοια της καιρικότητος, θεμελιώδης στον φιλοσοφικό στοχασμό του Ακαδημαϊκού, καθ’ ότι ήταν ο πρώτος που την επεσήμανε και την καθιέρωσε στην παγκόσμια φιλοσοφία. Σε αυτήν ο συγγραφέας συμπυκνώνει και προωθεί τον ευρύτερο προβληματισμό του για την έννοια του καιροῦ, που απαντά μεμονωμένα σε πλήθος προηγούμενων συντομότερων μελετημάτων και επιστημονικών άρθρων του.

MOUTSOPOULOS, E. Philosophie de la culture grecque, Athènes, Académie d’Athènes, 1998, 415 pp.

Στη μελέτη αυτή ο Ακαδημαϊκός Ε. Μουτσόπουλος αναλύει τα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού, που εκφράστηκε κατεξοχήν με τη φιλοσοφία, η οποία από τις απαρχές της έθεσε στο επίκεντρο του προβληματισμού της τον άνθρωπο, όχι απλώς ως μέλος ενός κοινωνικού συνόλου, αλλά συνολικά ως ύπαρξη.

SZABÓ, Á. – MAULA, E. ENKLIMA - ΕΓΚΛΙΜΑ. Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, 1982, 253 σσ.

Σπάνια μελέτη, γραμμένη στα γερμανικά, του Ούγγρου καθηγητή Árpád Szabó, σε συνεργασία με τον Φινλανδό καθηγητή Erkka Maula, για την αρχαία ελληνική αστρονομία και γεωγραφία, η οποία εξετάζει τις αρχαίες επιστημονικές θεωρίες σχετικά με τον υπολογισμό της κλίσης του άξονα περιστροφής της γης από έναν συγκεκριμένο τόπο, που αποδιδόταν στα αρχαία ελληνικά με τον όρο ἔγκλιμα, ο οποίος αντιστοιχεί σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε ως γεωγραφικό πλάτος. Η έκδοση συνοδεύεται από παράρτημα με πίνακες γεωμετρικών σχεδίων.

VIEILLARD-BARON, J.-L. G. W. F. HEGEL, Παραδόσεις Πλατωνικής Φιλοσοφίας (1825-1826), μτφρ. Ά. Κελεσίδου, πρόλογος Ε. Μουτσόπουλου, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, 1991, 155 σσ. (φωτοτυπική ανατύπωση 2009)

Επανέκδοση της μετάφρασης στα νέα ελληνικά της γαλλικής έκδοσης των εγελιανών Παραδόσεων Πλατωνικής Φιλοσοφίας (1825-1826), που είχε επιμεληθεί ο καθηγητής Jean-Louis Vieillard-Baron το 1976. Η έκδοση συνοδεύεται από ένα τρίγλωσσο γλωσσάρι (στα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ελληνικά) των βασικών όρων των εγελιανών παραδόσεων του Πλάτωνος.