Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

10 >>

Σύνολο: 213802

Oikonomos [Ioannis Pezaros] to [Konstantinos Koumas]

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Oikonomos [Ioannis Pezaros] to [Konstantinos M. Koumas]

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Pascal Benoit Bellotti προς Κων. Οικονόμο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Persiany προς Κων. Οικονόμο

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Persiany προς Κων. Οικονόμο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Philosophy of nature

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Response to his Excellency the Physician from his own brother

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Second Letter - To physicians from the all-subduing Charon

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Second letter from the New Physician ["Neos Iatros"], under the title Reproving Mirror, to his own brother. About brothers-being-enemies and the ingratidute of sons towards their true mother.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Some chapters on language in the guise of a letter, which need elaboration

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

Statuts de la Société Royale Philomathique de Varsovie (traduits du Polonais)

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

The "Oikonomos" in Tyrnavos [Ioannis Pezaros] to Rafaïl metropolite of Larisa

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>