-αινα

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-αινα

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-αινα κατάλ. παραγωγικὴ κοιν. καὶ Πόντ. (Κερασ. Χαλδ. κ.ἀ.)

Ετυμολογία

Ἐκ τῶν εἰς -αινα ἀρχ. ὀν., οἷον γείταινα, δράκαινα, θεράπαινα κττ. ᾿Ιδ. ΓΧατζιδ. ἐν Ἐπιστ. Ἐπετ. Πανεπ. 1 (1902 | 3) 129 κἑξ. KDietrich ἐν Balkan-Archiv 4 (1928) 114 κἑξ. Πβ. καὶ ΙΒαλαβάν. ἐν Ἀρχ. Συλλ. Κορ. 1, μέρ. 3,205.

Σημασιολογία

Χρησιμεύει εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ θηλυκοῦ οὐσιαστικῶν, ἐπιθέτων καὶ ἀνδρωνυμικῶν, οἷον: ἄρκος - ἄρκαινα, φίλος-φίλαινα, χωρέτες - χωρέταινα, κττ. Πόντ. (Κερασ. Χαλδ. κ.ἀ.), Γεˬώργις - Γεˬώργαινα, Γιˬάννης - Γιˬάνναινα, Κώστας - Κώσταινα κτλ. κοιν.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/