-αΐτης

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-αΐτης

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-αΐτης κατάλ. παραγωγικὴ πολλαχ.

Ετυμολογία

Ἐκ τῶν εἰς -αΐτης μεταγν. ἐθνικῶν καὶ παρωνύμων, οἷον Ἀθηναΐτης, σπηλαΐτης κττ., περὶ ὧν ἰδ. ΑΧατζῆν ἐν Byzant. Neugr. Jahrb. 9 (1931) 78.

Σημασιολογία

Χρησιμεύει πρὸς χρηματισμὸν ἐθνικῶν καὶ παρωνύμων ἰδίᾳ μὲν ἐξ ὀνομάτων ληγόντων εἰς -α, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἄλλων, οἷον: Βοῦνοι - Βουναΐτης, Λουκᾶ - Λουκαΐτης, Μορέας-Μοραΐτης, Σινᾶ - Σιναΐτης, Στοῦρα - Στουραΐτης, ἀμπέλι - ἀμπελαΐτης, χώρα - χωραΐτης κττ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/