-άφι

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άφι

Τύπος

Λήμμα

Μέρος του λόγου

Κατάληξη

Τυπολογία

-άφι κατάλ. -άθι Τσακων.

Ετυμολογία

Ἀπεσπάσθη ἐκ τῶν παλαιῶν εἰς -άφιον ὑποκοριστικῶν, οἷον: ἐλάφιον, χωράφιον κττ. Πβ. HPernot Dial. tsakon. 300.

Σημασιολογία

Δι’ αὐτῆς σχηματίζονται ὑποκοριστικά, οἷον: ἐλία - ἐλα͜ιάθι, τζερατία - τζερατεˬάθι, φτεία - φτελεˬάθι κττ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/