-άρικος

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άρικος

Τύπος

Λήμμα

Μέρος του λόγου

Κατάληξη

Τυπολογία

-άρικος κατάλ. σύνηθ. -άρ᾽κους βόρ. ἰδιώμ.

Ετυμολογία

᾿Εκ τοῦ -άρικο οὐδ. τῆς καταλ. -άρις.

Σημασιολογία

Δι᾿ αὐτῆς σχηματίζονται ἐπίθετα 1) ᾿Εξ ὀνομάτων ἢ ἄλλων μερῶν τοῦ λόγου δηλοῦντα τὸν ἀνήκοντα ἢ παρόμοιόν τι, οἷον: ἁλώνι-ἁλωνάρικος, ἀνὰ πέντε-ἀναπεντάρικος, ἀνασυρτὸς-ἀνασυρτάρικος, ἀντρόγυνο-ἀντρογυνάρικος, ἀπόστα-ἀποστάρικος κττ. 2) ᾿Εκ ρημάτων δηλοῦντα τὸν δρῶντα, οἷον: ἀναπίνω-ἀναπινάρικος κττ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/