-άδι

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άδι

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-άδι παραγωγικὴ κατάλ. κοιν. καὶ Τσακων. –άιδι Τσακων. -ἀδ᾿ βόρ. ἰδιώμ. –άι Κάλυμν. κ.ἀ.

Ετυμολογία

᾿Εκ τῆς μεταγν. καὶ μεσν. ὑποκορ. καταλ –άδιον ἀπολεσθείσης ὅμως τῆς ὑποκοριστικῆς αὐτῆς σημασίας ἐν τῇ νεωτέρᾳ Ἑλληνικῇ, οἷον: ἐλᾷδιον-λάδι, λιβάδιον-λιβάδι, πηγάδιον-πηγάδι, σημάδιον-σημάδι, ὑφάδιον-ὑφάδι κττ.

Σημασιολογία

᾿Εκ τούτων ἐπεξετάθη ἡ κατάλ –άδι καὶ ἐπὶ ἄλλων οὐσ. παραγομένων συνήθως ἐξ ἐπιθ., οἷον: ἄσπρος-ἀσπράδι, γλυκὸς–γλυκάδι, ἔρημος–ρημάδι, κίτρινος–κιτρινάδι, κόκκινος–κοκκινάδι, μαῦρος-μαυράδι κτλ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/