Αγγελόπουλος , Γρηγόριος Ε΄

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αγγελόπουλος , Γρηγόριος Ε΄

Περισσότερα...

Περίληψη

Η αρχική απάνθρωπη σκέψις τού Σουλτάνου περί γενικής σφαγής τών Ελλήνων μετεβλήθη. Ο Σουλτάνος διέταξε μόνον τόν γενικόν τών Ελλήνων αφοπλισμόν καί ηξίωσε παρά / τού Πατριάρχου Γρηγορίου όπως δι΄εγκυκλίου γράμματος αναγγείλη πρός τούς Έλληνας, ότι θά παρείχετο εις αυτούς αμνηστείαν εάν τηρήσωσι τήν υποταγήν εις τήν Υ. Πύλην συγχρόνως δέ καταστήση υπευθύνους τούς κατά τόπους Αρχιερείς όπως απαλλάξεως τού πρός τήν Φιλικήν / Εταιρείας όρκου τά μέλη αυτής καί προτρέψωσι εις ομόνοιαν τούς [στασιαστάς]", αφορίση τόν αρχηγόν τής Επανάστασεως Αλέξανδρον Υψηλάντην, τόν ηγεμόνα τής Μολδαυίας Μιχαήλ / Σούτσον καί τούς συνεργάτας αυτών. Τάς αξιώσεις ταύτας διετύπωσεν ο σουλτάνος δι΄ειδικού φιρμανίου αναγνωσθέντος τή 3 Μαρτίου 1821 υπό τού Μ. Διερμηνέως τής Υ. Πύλης Κων/τίνου Μουρούζην, ενώπιον τού πατριάρχου καί τών κληρικών καί λαϊκών, οίτινες τότε συνήρχοντο τακτικώς εν τω Πατριαρχείω.

Γεγονός

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1821 Μάρτιος 3

Περισσότερα...

Γεγονός

Φιρμάνι με εντολή προς τον οικουμενικό πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄να μεριμνήσει για τον αφοπλισμό των Ελλήνων, να αγγείλει αμνηστεία των Ελλήνων με τον όρο να τηρηθεί η υποταγή στην Υψηλή Πύλη και να αφορίσει τους επαναστάτες

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Παραπομπή

Η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως και η μεγάλη Επανάστασις του 1821 (Α΄)

Τίτλος

Η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως και η μεγάλη Επανάστασις του 1821

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών

Δημοσίευση

Θεολογία 21 (1950)

Σελίδα αναφοράς

482

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/