Προβολή εικόνων Όλα τα κέντρα

10 >>

Σύνολο: 316214

Stephanus on the Condictiones in D. 12,1: A Byzantine Classification

Hylkje De Jong: Τα σχόλια του Στεφάνου επί των condictionum της D.12.1: Μία βυζαντινή ταξινόμηση. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της μεθόδου με την οποία οι βυζαντινοί σχολιαστές ανέπτυξαν περαιτέρω το ρω...

Από την «actio» του Ρωμαϊκού Δικαίου στην «αξίωση» του Αστικού Κώδικα. (Η δικονομική σκέψη των Ρωμαίων και η σύγχρονη αντίληψη του ουσιαστικού δικαιώματος)...

A.S. Georgiades, Von der «actio» des römischen Rechts zum «Anspruch» des Zivilgesetzbuchs (Das aktionenrechtliche Denken der Römer und der heutige Begriff des materiellen Rechts) Die strenge Trennung...

Από το νόμο των Ροδίων στο 53ο βιβλίο των Βασιλικών. Συμβολή στη μελέτη του βυζαντινού ναυτικού δίκαιου

George E. Rodolakis Dr of Law From the “Law of the Rhodians” to the 53rd Hook of “Basilika” Contribution to the study of Byzantine maritime law In the thesis I have examined the history of the so c...

10 >>