Βεντούρας , Κωνσταντίνος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βεντούρας , Κωνσταντίνος

Περισσότερα...

Περίληψη

1730 Κωνσταντίνος Βεντούρας διερμηνεύς του βασιλικού στόλου. Μανόλης πραγματευτής γουνών της Πόρτας, Θωμάς Τεσταπούζας ιατρός, πολυτρόπως επάσχισαν να [οικειωθούν] εις τον αυθέντην, [...] τον Κωνστ. Μαυροκορδάτον κατά την άφιξιν του Κωνστ. μετά την καθαίρεσίν του από τον θρόνον της Βλαχίας κ΄χαιρεκάκου δε, και οπού αι [πλείσται] τη βασιλεία τας είχον εις κακίστην υπόληψιν και μίσος, [απεπαύθη], και δεν τους εδέχθη κατ΄ ουδένα τρόπον, οίτινες, μετ΄οργής του βασιλέως, θανάτω [ετιμωρήθησαν] ύστερον μετά χρόνους, [ο] εις [...] τον άλλον." Ο Κωνσταντίνος Βεντούρας, εκ Πάρου, διερμηνεύς του στόλου, ς γην Δακάς (Ιστορικός κατάλογοος 187) ήταν [...] αξία ο χρονογράφη Υψηλάντης μεροληπτικώς πάντα βεβαιώνει ότι ο Βεντούρας έπεσε θύμα των συκοφαντιών του Κωνστ. Μαυροκορδάτου, ο οποίος του [...] του συνδέσμου του Μιχαήλ Ρακοβίτσα (Τα μετά την άλωσιν 334). Την βεβαίωσιν αυτήν του Υψηλάντη ανατρέπει ο Hammer (XIV, 263) ο οποίος γράφει τα εξής: a Constantin Ventura, auquel on reprochait depui, longtemps de laiser corrompre et de servir d΄espion aux etranger, fait [..] a mort, et aut pour successeur georgakis, agenteur voivode de Valachie. Ο Βεντούρας εξετελέσθη την 23 Σεπτ. 1731 (ν. ημ.) σώζονται αι επιστολαί του απευθυνόμεναι προς Χρύσανθον Νοταράν 22 φεβρ. 1714, 7 Ιαν. και 22 Ιαν. και 1 φεβρ. 1717, εν τη βιβλιοθήκη του Παναγ. Τάφου εν Κωνστ. (Σάθα, Bibl. gr. ... III 521).

Γεγονός

Διερμηνέας του οθωμανικού στόλου, με καταγωγή από την Πάρο.

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

1730

Περισσότερα...

Γεγονός

Εκτέλεση του Κωνσταντίνου Βεντούρα.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1731 Σεπτέμβριος 23

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή του Κωνσταντίνου Βεντούρα προς τον Χρύσανθο Νοταρά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1714 Φεβρουάριος 22

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή του Κωνσταντίνου Βεντούρα προς τον Χρύσανθο Νοταρά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1717 Ιανουάριος 7

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή του Κωνσταντίνου Βεντούρα προς τον Χρύσανθο Νοταρά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1717 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή του Κωνσταντίνου Βεντούρα προς τον Χρύσανθο Νοταρά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1717 Φεβρουάριος 1

Περισσότερα...

Παραπομπή

Σημειώσεις εκ του βίου Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου

Τίτλος

Σημειώσεις εκ του βίου Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου

Συγγραφείς

Κωνσταντίνος Δαπόντες

Δημοσίευση

E. Legrand, Δακικαί Εφημερίδες, Ephemerides Daces du chronique de la guerre de quatre ans (1736-1739) par Constantin Daponte...publiee, traduite et annotee par -Tome Premier, texte grec, Paris 1880, Tome deuxieme traduction Paris 1881, Τόμ. Ι, σ. τλε-τνβ

Σελίδα αναφοράς

τμζ'

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/