Περιοδικό "Φιλοσοφία"

Φιλοσοφία, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Η επιστημονική επετηρίδα Φιλοσοφία εκδίδεται ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1971 έως σήμερα. Ιδρύθηκε από τον Ακαδημαϊκό Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο, ενώ από το 1984 εκδότης είναι ο Ακαδημαϊκός Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος. Η ύλη της χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες, σταθερές σε όλους τους τόμους. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει άρθρα γενικότερου φιλοσοφικού ενδιαφέροντος· η δεύτερη άρθρα σχετικά με την Ιστορία της Φιλοσοφίας και την ευρύτερη προβληματική της, ενώ η τρίτη ενότητα φιλοξενεί συντομότερες επιστημονικές ανακοινώσεις που καλύπτουν ποικίλους τομείς φιλοσοφικού προβληματισμού. Το περιοδικό φιλοξενεί άρθρα και ανακοινώσεις στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική και γερμανική γλώσσα. Όλα τα άρθρα, πλην των ανακοινώσεων, συνοδεύονται από περίληψη – ξενόγλωσση για τα ελληνικά και ελληνική αντιστοίχως για τα ξενόγλωσσα. Ενίοτε συμπεριλαμβάνονται βιβλιοκρισίες μελετών ιδιαιτέρου φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. Οι τόμοι 37 και 43 αποτελούνται από δύο τεύχη· ο ημίτομος 37 ΙΙ περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις του Α΄ Συνεδρίου Φιλοσοφίας που διοργάνωσε το ΚΕΕΦ, ενώ το τεύχος 43 ΙΙ τις εισηγήσεις του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.