Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας

Λεξικόν Προσωκρατικής Φιλοσοφίας, Αθήνα, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1994, 427 σσ.

Το Λεξικόν Προσωκρατικής Φιλοσοφίας είναι ένα λεξικό όρων της προσωκρατικής φιλοσοφίας, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για την ερμηνεία των σωζόμενων αποσπασμάτων των Προσωκρατικών φιλοσόφων. Το κάθε λήμμα αποδίδεται σε ελληνική και αγγλική μετάφραση και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα χωρία στα οποία απαντά ο όρος, που παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά.Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται εύγλωττα η σημασιολογική εξέλιξη των όρων. Η σύνταξή του ξεκίνησε το 1981 από ομάδα ερευνητών του ΚΕΕΦ υπό την εποπτεία του Ακαδημαϊκού Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου και από το 1984 συνεχίστηκε υπό την διεύθυνση του Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Ι. Δεσποτόπουλου με τη συμβολή πολλών ερευνητών και μελετητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμβολή στην Βιβλιογραφία της Προσωκρατικής Εννοιολογίας, υπό Ευάγγελου Ν. ΡΟΥΣΣΟΥ, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, 2010, 67 σσ. 

Η μελέτη αυτή αποτελεί έναν βιβλιογραφικό οδηγό που απογράφει επιστημονικές μονογραφίες, μελετήματα και άρθρα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας σχετικά με θεμελιώδεις έννοιες της Προσωκρατικής εννοιολογίας, οι οποίες παρουσιάζονται κατά αλφαβητική σειρά. Αποτελεί κατά τούτο πολύτιμο βοήθημα για την μελέτη της Προσωκρατικής φιλοσοφίας και συμπληρώνει ιδανικά το Λεξικόν της Προσωκρατικής Φιλοσοφίας που έχει επίσης εκδώσει το ΚΕΕΦ.