Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας

<< 10

Σύνολο: 4244

ῥόμβος

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Δεν υπάρχει περιγραφή

ῥόος

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Ρους

ῥώμη

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Ρώμη/σωματική διάπλαση

ῥώννυσθαι

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Υγιαίνω/νιώθω εύρωστος

ῥᾴδιον

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Εύκολο

ῥῆμα

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Δεν υπάρχει περιγραφή

ῥῆσις

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Ρήση

ῥῖνες

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Ρουθούνια
<< 10