Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας

10 >>

Σύνολο: 4244

(καιροῦ) λαβέσθαι

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Αρπάζω την ευκαιρία

(μικρός) κόσμος

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Μικρόκοσμος

(τὰ) πάντα

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Δεν υπάρχει περιγραφή

(τὸ) πᾶν

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Δεν υπάρχει περιγραφή

(ἄτομος) ἰδέα

Ενότητα: Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας
Το άτομον

A Concise Reference to the Pictorial and Mathematical Representation of Kairos

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Μέσω του εγγενούς δυναμισμού των καιρικών κατηγοριών, η ανθρώπινη συνειδητότητα οδηγείται στον εξανθρωπισμό του Χρόνου (humanization of time), αλλά και στο αίτημα για την αναπαράσταση και, αντίστοιχα, για την κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη διαπίστωση της ύπαρξης της κατηγορίας του Καιρού και της καιρικής όρθωσης στην φύση και στην τέχνη. Παρ΄ όλα αυτά, η προσπάθεια διαπίστωσης συχνά δυσχεραίνεται λόγω της ασάφειας που προκύπτει από την απουσία μιας, κατά το δυνατόν, λειτουργικής κατηγοριοποίησης των σχημάτων που υποδηλώνουν την ύπαρξη καιρικών κατηγοριών, αρχικώς από μιαν αμιγώς οπτική πλευρά. Η μαθηματική αναπαράσταση αυτής της στιγμιαίας όρθωσης της συνειδητότητας προσκρούει και στο γεγονός ότι η χρονική αυτή στιγμή, μεταξύ ενός ούπω και ενός ουκέτι, αντιστοιχεί σ΄ ένα και μόνο αδιάστατο σημείο στη συμβατική γραμμή του χρόνου. Με τη συστηματική όμως μελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων στιγμιαίας εξαίφνης ανάδυσης καιρικής όρθωσης, γίνεται προφανές ότι στην πρώτη περίπτωση οι αντίστοιχες μορφές κι απεικονίσεις είναι δυνατόν, πράγματι, να κατ...

A Critical Evaluation of Universals in Nominalism

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Το άρθρο επιχειρεί μια εκτίμηση των καθόλου στην Ονοματοκρατία (Nominalismus) με τελική επιδίωξη τόσο να την ερμηνεύση ως μια ένα θεωρία για την κατανόηση του γενικού όσο και να υποβάλη σε κριτική τη ευλογοφάνεια και την συνέπειά της. Στην αρχή αναλύεται η πραγματοκρατική τοποθέτηση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους, αλλά όπως είναι φυσικό το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην Ονοματοκρατία των μεσαιωνικών φιλοσόφων (Abaelardus και Ockham), των νεώτερων (Hobbes) και τον συγχρόνων (Quine Και Goodman). Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται να φωτισθή η κριτική θέση φιλοσόφων, όπως οι Russel, Pears, Wittgenstein, Bochenski, Woosley και Strawson, με συνέπεια την άσκηση και προσωπικής κριτικής από μέρους του συγγραφέως. Παρά το γεγονός ότι η κριτική αυτή δεν είναι εξαντλητική, αποβλέπει στο να προχωρήση ένα βήμα πάρα πέρα. Η έννοια των καθόλου πρωτοεμφανίζεται στην πλατωνική προσπάθεια να βρεθή ο λογικός σύνδεσμος, δηλαδή το αντικειμενικό ενδιάμεσο μεταξύ ανθρώπινης γνώσεως και επί μέρους πραγμάτων, με το οποίο είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, αφού στον Πλάτ...

A comparative study of vedic and platonic education

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Στο άρθρο επιχειρείται μια σύγκριση της θεωρίας για την παιδεία και την καλλιέργεια του ατόμου, που επικρατούσε στην Βεδική περίοδο της ιστορίας της Ινδίας, με την αντίστοιχη Πλατωνική, όπως προβάλλεται στην Πολιτεία του Αθηναίου φιλοσόφου. Στα εκπαιδευτικά συστήματα, που διαμορφώνει κάθε θεωρία, υπάρχουν εντυπωσιακές δομικές ομοιότητες, καθώς και τα δύο δίνουν μεγάλη έμφαση στον έλεγχο του παιδευτικού περιβάλλοντος, ως το σημείο ακόμη να θέλουν να το μεταβάλουν. Ωστόσο η Βεδική άποψη για την ανάπτυξη του ατόμου στηρίζεται κατά βάση στην αυτο – πραγμάτωση του ανθρώπου μέσα από την συνειδητοποίηση της αληθινής φύσης του, ενώ η πλατωνική θεωρία τονίζει την διάπλαση του εγώ μέσα από την παιδεία και με τα μέσα της. Οπωσδήποτε και στις δύο περιπτώσεις το επιθυμητό αποτέλεσμα στο παιδευτικό έργο είναι ένα άτομο, που πραγματώνει στο έπακρο τις δυνατότητές του....

A la recherche de la valeur suprême. Platon et l' Un absolut

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Η πλατωνική φιλοσοφία σημασιολογείται με αναφορά σ’ ένα αφετηριακό και συνάμα τελικό σημείο, το Ένα Αγαθό. Πολύτροπη επανάληψη μιας και μόνης ζήτησης, μονοδιάλογος που ιστορεί την ατελεύτητη πορεία της ψυχής προς το Ένα, η φιλοσοφία αυτή είναι διαλεκτική άσκηση και τριπλή κλήση : κλήση για υπέρβαση με επέκταση στην αντικειμενικότητα, αλλά και κλήση για μετριοφροσύνη αντί για απόλυτη πιστοδότηση της λογικής μας· κλήση για συνειδησιακή έγερση και αξιακή θεώρηση της πράξης· κλήση γι’ αποκατάσταση με αφοσίωση στη θεότητα. Το πλατωνικό Ένα, στόχος και σύμπτωση όλων αυτών των κλήσεων, ικανοποιεί τη λαχτάρα του διαλεκτικού – μαθηματικού για επιστημονική γνώση και επιστημονική μέθοδο σκέψης· του διαλεκτικού δασκάλου για ψυχαγωγία – αγωγή της ψυχής προς το παρεπεσθαίτε και συσκοπείν τον λόγον (Απολογία 28 e), της καρτερικής και επίμονης έρευνας 9 (Λάχης 194 a) τη λαχτάρα του δεοντολόγου για το αγαθό του πιστού διάνοιξη στο Επέκεινα. Παντοπόρος άπορος ο Πλάτων κατορθώνει πάντως να βρη και να δωρίση το μήνυμα της ελπίδας που απελευθερώνει και λυτρών...

A refutation of Philosophy by a medieval arabic author: Ibn Al - Jawzi

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Ο Abu l-Faraj Ibn al-Jawzi, διαπρεπής αντιπρόσωπος του πιο ριζοσπαστικού ρεύματος της Ισλαμικής Ορθοδοξίας του XII αιώνα, αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του πιο γνωστού έργου του, Talbis Iblis στην απόρριψη της φιλοσοφίας, που θεωρεί μια άλλη μορφή αιρέσεως και προτίθεται να καταπολεμήσει. Όπως είναι γνωστό από τις αρχές του δεύτερου μέρους του VIII αιώνα, οι Άραβες είχαν αρχίσει να μεταφράζουν τα κείμενα της ελληνικής φιλοσοφίας και να αφομοιώνουν τα περιεχόμενά τους μέσα από τη νέα οπτική του ισλαμικού πολιτισμού. Η αντίδραση των πιο συντηρητικών κύκλων της ισλαμικής ορθοδοξίας δεν άργησε να φανεί. Η φιλοσοφική θεώρηση και μελέτη, με τη διεκδίκηση του δικαιώματός της για πλήρη ανεξαρτησία από την αποκαλυπτική θρησκεία, εκπροσωπούσε μια δυναμική απειλή ενάντια στα πρωταρχικά δόγματα του Ισλαμισμού, έναν άμεσο κίνδυνο για την ενότητα της ισλαμικής κοινότητας. Ο Abü 1-Faraj Ibn al-Jawzi αναλαμβάνει με το έργο του την ευθύνη να θέσει κάτω από έλεγχο αυτήν τη διαμάχη, αποκρούοντας τις ακόλουθες σχολές της φιλοσοφικής θεώρησης: τη σοφιστική, τον...

A symposium on Rosmini

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

A. A. Long (Editor), Problems in Stoicism, London, The Athlone Press 1971, 257 σελ.

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>