Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας

10 >>

Σύνολο: 4244

A. A. Long, Hellenistic Philosophy, London 1974

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

A. Elamrami-Jamal, Logique aristotelicienne et grammaire arab, Librairie Philosophique J. Vrin, 1983, 237 σελ.

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

Abbé Dubos on pictorial illusion and related ideas

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Η «απατητική» ή «ψευδαισθητική» θεωρία (illusion theory), στην πιο ακραία της μορφή, υποστηρίζει ότι η απόλαυση του έργου τέχνης αντλείται από την ψευδαίσθηση του πραγματικού που δημιουργείται στο θεατή μιας ρεαλιστικής απεικόνισης. Στους Κριτικούς στοχασμούς πάνω στην ποίηση και τη ζωγραφική ο Dubos φαίνεται άλλοτε να τη συμμερίζεται ως ένα σημείο και άλλοτε να την απορρίπτει. Στόχος της μελέτης είναι να αποδειχθεί ότι ο Dubos έκθέτει δύο διαφορετικές απόψεις πάνω στην έννοια της ψευδαίσθησης σε σχέση με τη ζωγραφική και ότι αυτές στηρίζονται σε δύο διαφορετικές έννοιες της καλλιτεχνικής μίμησης, διαδεδομένες στη νεοκλασικιστική παράδοση της εποχής του. Προβάλλονται ακόμα εκείνα τα στοιχεία της σκέψης του που προεικάζουν προοπτικές της σύγχρονης αισθητικής θεώρησης. Η αποδοχή της αυστηρής έννοιας της καλλιτεχνικής μίμησης ως πιστής αντιγραφής της φύσης, καθώς και της ψευδαίσθησης που αυτή συνεπάγεται, δείχνουμε ότι απηχούν περισσότερο τις ιδέες του de Piles παρά του Dubos. Ενώ πάντως και οι δύο στοχαστές βεβαιώνουν το φαινόμενο της απάτη...

Academies as depository institutions of Morality in contemporary societies

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

Actualité de la Pensée d' Héraclite

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Τείνει να υποστηριχθή, και εν τινι τρόπω συντόμω (ίσως άρα μόνο προεισαγωγικώ) να αποδειχθή, ότι ο Ηράκλειτος δεν επέδρασε επί της ιστορικής εξελίξεως της ανθρώπινης σκέψεως απλώς – μικρώς άλλωστε ή μεγάλως – ως οιοσδήποτε διανοητής, αλλά ότι η θεώρησίς του, πέραν της φυσικής επιδράσεως επί των μεταγενεστέρων, αποτελεί ιδιαίτατα σήμερον βάσιν, πέριξ της οποίας ορίζεται και συγκροτείται η σύγχρονος «επανάστασις» του πνεύματος, λαμβανομένη ως η μετάστασις από το χωριακόν εις το χρονικόν επίπεδον της συνειδήσεως. Αφού αναφερθούν, δια μέσου των αιώνων, αι γνωσταί επιδράσεις της ηρακλειτικής νοοτροπάις επί των θέσεων των ιπποκρατικών, του Πλάτωνος, των Στωϊκών, του Χριστιανισμού, των αλχημιστών, του Λαίμπνιτς ή του Χέγκελ, υπενθυμίζεται η περίεργη «περίπτωσις» Νίτσε, του οποίου το σύνολον των αντιλήψεων αποτελεί αναγωγήν εις τας θεωρίας του Εφεσίου φιλοσόφου. Έκτοτε, από του δεκάτου ενάτου αιώνος δηλαδή μέχρι σήμερον, η σκέψις του Ηρακλείτου ευρίσκεται εις το κέντρον όλων των εκφάνσεων του πνεύματος: τόσον της φυσικής, με τον Αινστάιν· της φιλο...

Alain Guy, Panorama de la philosophie ibéro-américaine (du XVIe s. à nos jours), Genève, Patiṅo, 1989, pp.285

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

Albo Brancacci, Rhetorike Philosophousa. Dione Crisostomo nella cultura antica e bijantina, Napoli, Biblipolis, 1986, 347 σελ.

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

Ameinias' Conception of Ησυχία

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

Amitié et émotions de rivalité chez Aristote: une origine commune?

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Συχνά, στο έργο του Αριστοτέλη, το αίσθημα της φιλίας βρίσκεται σε αξιοσημείωτη αλληλεπίδραση με ανταγωνιστικά αισθήματα, όπως η οργή, ο ζήλος, και η φιλοτιμία (τ. ε. ο ανταγωνισμός). Αυτά τα αισθήματα, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε κυρίως στην Ρητορική, συγκροτούν έναν από τους ουσιώδεις πυλώνες των ανθρωπίνων σχέσεων. Θα ήθελα να εξετάσω, στην παρούσα μελέτη, την διαλεκτική αυτών των αλληλεπιδράσεων και να προσπαθήσω να δώσω απάντηση στο παρακάτω ερώτημα: υπάρχει άραγε στην ψυχή κατά Αριστοτέλη μια κοινή αφετηρία αυτών των φαινομενικά αντιφατικών παθών, η οποία να μαρτυρεί φιλία από τη μια πλευρά και αντιπαλότητα από την άλλη; Και αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε αυτή η κοινή αφετηρία θα μας επέτρεπε, άραγε, να κατανοήσουμε καλύτερα την αριστοτελική έννοια της φιλίας;...

An Unforgettable Philosopher: David Evans (1942 - 2009)

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>