Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

<< 10 10 >>

Σύνολο: 11921

Liber Clericus Civicus Maioris Consilii 1315-1318, Ἐν ᾧ τὸ πλοῖον τοῦ Τζανίνη Τζάνε προσωρμίζετο εἰς Αὐλῶνα, προερχόμενον ἐκ Κρήτης, ὁ Μᾶρκος υἱὸς τοῦ Σὲρ Ρογήρου Φωσκαρίνη, ὅστις εὑρίσκετο ἐκεὶ, μετέβη εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἐζήτησε παρὰ τοῦ Σὲρ Τζανίνου Τζάνε νὰ μὰθῃ τὸ εἶδος τοῦ φορτίου καὶ δυνάμει ποίας διαταγῆς μετεφέροντο. Ὁ Τζάνες ἀπήντησεν, ὅτι τοῦτο ἀπετελεῖτο ἐκ βομβύκων, ζιγκιβέρεως καὶ ἄλλων ἀρωματικῶν καὶ ἐμπορευμάτων ἐκ Κρήτης καὶ ὅτι μετεφέροντο κατόπιν διαταγῆς. Ὁ Μᾶρκος ἠρώτησε τότε ἐὰν θὰ ἠδύνατο νομίμως καὶ ἀσφαλῶς νὰ μεταφέρῃ εἰς Βενετίαν μετὰ τοῦ πλοίου τούτου, σάκκους 7 κηροῦ, καὶ 3 σίτου. Οἱ ὁφφικιοῦχοι ὅμως τῆς Ἀνατολῆς, ἐπέβαλλον πρόστιμον τοῦ ἑνὸς τετάρτου τῶν ἐμπορευμάτων τούτων, εἰς τὸν Σὲρ Ρογῆρον διότι ἀπεστάλησαν ἄνευ διαταγῆς. Ἀπεφασίσθη νὰ δοθῇ χάρις τῆς ποινῆς, ἄφ᾿ οὖ ὁρκισθῇ ὅτι δὲν ἐνόμιζεν ὅτι ὁ υἱὸς του ἤθελε φορτώσῃ τὰ ἐμπορεύματα ταῦτα παρὰ τὴν διαταγὴν καὶ ὅτι ἡ διαταγὴ αὕτη δὲν ἐνόμιζεν ὅτι θὰ ἐξετείνετο καὶ ἐπὶ ἐμπορευμάτων ἀγορασθέντων ἐκτὸς τῆς Βενετίας ὅταν αἱ διαταγαὶ αὗται ἐδόθησαν. 1317, Νοεμβρίου 13, αριθ. εγγράφου 47

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
1

<< 10 10 >>