Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

10 >>

Σύνολο: 11921

Liber Ballarimus Pater Maioris Consilii 1658-1669, Περὶ ἐκλογῆς Καπετάνου ἐν Χάνδακι. 1658, Μαρτίου 24, αριθ. εγγράφου 1 (σε περίληψη)

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
1

Liber Ballarimus Pater Maioris Consilii 1658-1669, Ὡσαύτως. 1662, Μαΐου 14, αριθ. εγγράφου 2 (σε περίληψη)

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
1

Liber Bifrons Auogariae Communis 1232-1300, Διατάξεις ἀφορῶσαι πάντας τοὺς ρέκτορας, αριθ. εγγράφου 9

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
1
10 >>