Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

10 >>

Σύνολο: 11921

Liber Arcangelus Maioris Consilii 1617-1624, Περὶ ἐκλογῆς Ρέκτορος Χανίων. 1619, Φεβρουαρίου 24. (M.V.), αριθ. εγγράφου 2

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
1

10 >>