Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

<< 10 10 >>

Σύνολο: 11921

Liber Clericus Civicus Maioris Consilii 1315-1318, Ὁ Ἰωάννης Μινῶτος ἀδελφὸς τοῦ Νικολάου Μινώτου μετέφερεν ἐκ Κρήτης εἰς Βενετίαν μετ' ἐξωπλισμένου πλοίου, ποσότητά τινα πιπέρεως, μὴ δυνηθεὶς νὰ φορτώσῃ ταῦτα εἰς τὸ κάτεργον τοῦ οἴκου Κορνάρου ἢ εἰς τὸ τοῦ οἴκου Λαρεδάνου, ὡς μὴ προσεγγίσαντα εἰς Κρήτην, ἕνεκα τούτου κατεδικάσθη εἰς πρόστιμον λίτρῶν 289 καὶ 14 σολδίων γροσίων. Ἐπειδὴ ὅμως ἐλήφθη ὑπ᾿ ὄψει τὸ δίκαιον καὶ ἡ λογικὴ διακαιολογία, ἀπενεμήθη εἰς αὐτὸν ἡ χάρις, ὅπως ἐξαγάγῃ ἐκ Ρωμανδιόλης καὶ Λομβαρδίας πᾶν εἶδος δημητριακῶν, πλὴν σίτου καὶ νὰ μεταφέρῃ ταῦτα κατὰ βούλησιν εἰς χώρας φιλικῶς συνδεομένας μετὰ τῆς Βενετίας, καὶ εἰς τοιαύτην ποσότητα ὥστε νὰ δύναται νὰ ἀποζημιωθῇ καὶ συμφώνως πρὸς τὴν ποσότητα, ἥτις ἐπετράπη εἰς τὸν Ἰωάννην Καῦκον, ὅστις ἔλαβε χάριν νὰ μεταφέρῃ χίλια σταρὰ τοιούτων δημητριακῶν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ παρομοίας ζημίας. Ἐπειδὴ δὲ μέχρι τοῦδε δὲν ἠδυνήθη νὰ ἐπωφεληθῇ τῆς χάριτος ταύτης, αὕτη ἀπεφασίσθη νὰ ἀνανεωθῇ. 1318, Μαρτίου 30, αριθ. εγγράφου 50

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
1

Liber Deda Maioris Consilii 1503-1521, Περὶ έκλογῆς Δουκὸς Κρήτης καὶ Προνοητοῦ ἐν Ζακύνθῳ. 1516, Σεπτεμβρίου 19, αριθ. εγγράφου 6

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
1

Liber Deda Maioris Consilii 1503-1521, Τὰ Κύθηρα ὑπάγονται διοικητικῶς εἰς τὴν Κρήτην. Κανονισμὸς διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως. Ἀποφασίζεται ἡ ἐκλογὴ Προνοητοῦ καὶ Καστελλάνου μὲ μισθὸν τσεκινίων χρυσῶν ἔικοσι πέντε μηνιαίως, ὅστις θὰ διαχειρίζεται τὴν διακιοσύνην, ὡς ὁ μέχρι τοῦδε Καστελλάνος, αἱ δὲ ἀποφάσεις του θὰ ἐφεσιβάλλονται εἰς Κρήτην, ὡς συνήθως. Δὲν θὰ δύναται νὰ ἐμπορεύηται. Ὁ μισθός του θὰ πληρώνεται ἐκ τῶν εἰσπράξεων τῆς νήσου, τὰς ὁποίας θὰ διαχειρίζεται ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ. Τὰ σιτηρὰ θὰ πωλοῦνται ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῆς Αὐθεντίας. Τὰ ἐκ τῶν άποφάσεων πρόστιμα, δικαιώματα καὶ ἄλλα θὰ ἀνήκουσιν εἰς τὸ Δημόσιον. Αἱ εἰσπράξεις θὰ ἀποστέλλονται εἰς τὸ ταμεῖον Κρήτης ὑπὸ τὸν ρητὸν ὅρον νὰ κρατῆται εἰδικὸς λογαριασμός. 1504, Ἀπριλίου 14, αριθ. εγγράφου 1

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
1
<< 10 10 >>