Τεκμήρια από Όλα τα κέντρα

10 >>

Σύνολο: 316214

Eine unbekannte Eclora-Handschrift

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
18

Stephanus on the Condictiones in D. 12,1: A Byzantine Classification

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
Hylkje De Jong: Τα σχόλια του Στεφάνου επί των condictionum της D.12.1: Μία βυζαντινή ταξινόμηση. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της μεθόδου με την οποία οι βυζαντινοί σχολιαστές ανέπτυξαν περαιτέρω το ρωμαϊκό δίκαιο αποτελεί η επεξεργασία της έννοιας των condictionum από τον σχολιαστή Στέφανο. Και τούτο διότι η βυζαντινή συστηματοποίηση των τεχνικών όρων που προσδιορίζουν τις ειδικότερες κατηγορίες των condictionum, -ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει έως σήμερα επαρκούς απασχολήσει τους μελετητές,- προέρχεται από αυτόν τον σχολιαστή. Το κλασικό ρωμαϊκό δίκαιο διέθετε μία και μόνο condictio, η οποία ήταν σε χρήση για ποικίλες και διαφορετικές καταστάσεις. Παραδείγματος χάριν, μία ενιαία condictio παρέχεται τόσο σε περίπτωση αχρεωστήτου όσο και στη περίπτωση αποπληρωμής δανείου. Κατά τη διαδικασία των formulae, μόνον μία formula ήταν διαθέσιμη στον ενάγοντα. Ο δικαστής όφειλε να εξετάσει εάν ο εναγόμενος είχε την υποχρέωση του δίδειν (dare), δηλαδή την υποχρέωση μεταβιβάσεως της κυριότητας. Ως εκ τούτου, η αγωγή αφορούσε στην εκπλήρωση μιας σαφώς κ...

Trois notes sur la tradition de la Peira

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
27-28

Από την «actio» του Ρωμαϊκού Δικαίου στην «αξίωση» του Αστικού Κώδικα. (Η δικονομική σκέψη των Ρωμαίων και η σύγχρονη αντίληψη του ουσιαστικού δικαιώματος)

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
A.S. Georgiades, Von der «actio» des römischen Rechts zum «Anspruch» des Zivilgesetzbuchs (Das aktionenrechtliche Denken der Römer und der heutige Begriff des materiellen Rechts) Die strenge Trennung von materiellem Recht und Prozessrecht, die heute für die Juristen als selbstverständlich erscheint, stellt rechtsgeschichtlich gesehen eine relativ neue Rechtsanschauung dar. Bekanntlich herrschte im römischen Recht, auf dem die Privatrechte der meisten europäischen Staaten beruhen, eine ganz andere Auffassung vor. In diese Richtung, die heute oftmals pauschal als "aktionenrechtliches Denken" bezeichnet wird, geht auch die im englischsprachigen Raum vorherrschende Rechtsanschauung, wo der Trennung zwischen materiellem Recht und Prozessrecht nicht die begriffliche und dogmatische Bedeutung beigemessen wird, wie dies in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen der Fall ist. Das Kernstück des Rechtsschutzes im römischen Privatrecht der klassischen Zeit bildete die actio. Diese war nicht auf ein materielles subjektives Recht gerichtet, sonde...

Από το νόμο των Ροδίων στο 53ο βιβλίο των Βασιλικών. Συμβολή στη μελέτη του βυζαντινού ναυτικού δίκαιου

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
George E. Rodolakis Dr of Law From the “Law of the Rhodians” to the 53rd Hook of “Basilika” Contribution to the study of Byzantine maritime law In the thesis I have examined the history of the so called Law of the Rhodians, from the Roman era -roman ‘Lex Rhodia- to the Byzantine period. In particular, I have examined the inclusion of the law in the Justinianean codification, the reformulation of the byzantine collection “Rhodian Sea-Law” (RSL) and finally the incorporation of all the provisions of maritime law into the 53rd book of Basilica (B.53). In the first part of the thesis, I have revieded the textual tradition of RSL. I have examined the authenticity of the “Prologue” and 1 have classified and examined afresh the “Appendices”. Thus, a new edition of the law taking into account all manuscripts was prepared. The examination and edition of the Prologue and Appendices assist us in understanding the stratification in the textual tradition of RSL. In the second part, I have reviewed the textual tradition of B.53, taking into account...

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Θαλάσσιου Δικαστηρίου 1828-1829

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
20-21

Η νομολογία του κριτηρίου της ελληνικής «Κομπανίας» του Σιμπίου Τρανσυλβανίας 17ος - 18ος αι.. Πηγές του δικαίου και των θεσμών του απόδημου ελληνισμού. Πρόλογος, Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη. Εισαγωγή, Δέσποινα-Ειρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
Le présent ouvrage fait suite à la monographie de l’A. sur la « Compagnie » des marchands grecs de Sibiu en Transylvanie (1636-1848), son organisation et le droit qui avait été formé et appliqué en son sein. Elle avait publié en annexe une édition diplomatique des statuts votés au cours de presque deux siècles par les assemblées des marchands, ainsi que les actes des privilèges accordés par le Prince transylvain G. Rákotzi Irr (1636) et les empereurs d’Autriche Léopold Ier (1701) et Marie Thérèse (1777). Dans ce volume. l’A. publie l’édition diplomatique des arrêts et procès-verbaux du tribunal de la «Compagnie» avec un commentaire, des indexes de noms propres, de termes, des matières juridiques, des rédacteurs et des sources juridiques, accompagnés à la fin d’un glossaire et de quelques fac-similés. Dans le domaine du droit post-byzantin, les publications sur la jurisprudence de tribunaux grecs non ecclésiastiques sont rares. A part cela, et vu le manque et la dispersion des sources grecques, l’intérêt du matériel publié dans ce volume r...
10 >>