Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10 10 >>

Σύνολο: 213802

Άβασσος

Σύστασις σχολείου εν Αβάσσω τής επαρχίας τού Δέρκων

Άβδηρα

"Πλατύστομο, εδώθει από τόν Νέστο. Αυτό ήταν η παλαιά πόλι Άβδηρα (τά), η πατρίδα του Δημόκριτου καί Πρωταγόρα"

Άβιας , Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχει περιγραφή

Άβιας , Κωνσταντίνος

Υπό Legrand περιγράφεται ένθ΄ανώτ. (αριθ. 26) το βιβλίον: "Βιβλίον καλούμενον εβδομαδευχάριον Προσευχαί κάθε ημέραν, εις γλώσσαν κοινήν. ποίημα Κωνσταντίνου του Άβια εκ νήσου Πάτμου. Ενετίησιν. ,αψδ΄....

Άβιλα

1583 "από της μητροπόλεως Βόστρας τής Αυσίτιδος επισκοπάς τέσσαρας, τήν Γαδείρων, τήν Καπετωλιάδος, τήν Αβίλλης καί τήν Γάβα,..." Ταύτας παρεχώρησαν επί Ιουστιανιανού εις τήν επισκοπήν Σινά....

Άβιος , Νικηφόρος

"585,38 χαρτ. 8 XVII. Θεοδώρου του Στουδίτου, "Κατηχήσεις αύται παρά Νικηφόρου Αβίου καί οικτρού τε...έτους ΄ζρθ [1601] μηνί Αυγούστω ιθ΄"...

Άβρυσος

"Βουλεύεται δ΄έπαλξιν έμφρουρον τεύξαι "Τής Αβρύσου ύπερθεν, ευρείας κώμης [εν Κρήτη]"

Άβυδος

βλ. Άβυδος

Άβυδος

Υπό Legrand δημοσιεύεται εξ αντιγράφου τού Μαρτίνου Κρούσιου (Cod. Tybingensis Mβ 37, fol. 19) οδοιπορικόν τού Θεοδοσίου Ζυγομαλά [1578] ένθα αναφέρεται: "Εξορμηθέντες δέ, περί δείλην εις Σήστον καί Ά...

Άβυδος

τάξις τής επισκοπής

Άβυδος

Δεν υπάρχει περιγραφή

Άβυδος

βλ. Νικόδημος Αβύδου

<< 10 10 >>