Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

<< 10 10 >>

Σύνολο: 11615

Venus

Δεν υπάρχει περιγραφή

Venusian

Δεν υπάρχει περιγραφή

White Spot

Δεν υπάρχει περιγραφή

Wien effect

Δεν υπάρχει περιγραφή

a planet's own radiation

Δεν υπάρχει περιγραφή

a) charge maximale

Δεν υπάρχει περιγραφή

a) programmation analytique

Δεν υπάρχει περιγραφή

a) robot à séquence fixe

Δεν υπάρχει περιγραφή

a) répétabilité

Δεν υπάρχει περιγραφή

abaissement du pH

Μείωση στην τιμή pH, δηλαδή οξίνιση, που μπορεί να προέλθει από όξινο χιόνι στα ρυάκια και επιφανειακά ύδατα λιμνών κατά τη διάρκεια της άνοιξης....

abaisser / élever d' âge légal de la retraite

Δεν υπάρχει περιγραφή

abaisser/élever l' âge légal de la retraite

Δεν υπάρχει περιγραφή

<< 10 10 >>