Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

Plutonochimie

Δεν υπάρχει περιγραφή

Plutonography

Δεν υπάρχει περιγραφή

Plutonology

Δεν υπάρχει περιγραφή

Plutonomagnetism

Δεν υπάρχει περιγραφή

Plutonophysics

Δεν υπάρχει περιγραφή

Possidonmagnetism or Saturnmagnetism

Δεν υπάρχει περιγραφή

Possidonology or Neptunology

Δεν υπάρχει περιγραφή

Possidonophysics or Neptunophysics

Δεν υπάρχει περιγραφή

Prandlt number

Δεν υπάρχει περιγραφή

R-value

Συντελεστής μέτρησης της ικανότητας ενός υλικού να αντιστέκεται στη μεταφορά θερμότητας. Ο συντελεστής θερμικής αντίστασης (R-value) είναι το αντίστροφο του συντελεστή θερμοπερατότητας ενός υλικού (U-...

R.A.A.S.

Δεν υπάρχει περιγραφή

R.S.I.

Δεν υπάρχει περιγραφή

10 >>