Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

<< 10 10 >>

Σύνολο: 11615

Sun

Δεν υπάρχει περιγραφή

T.D.E.M.

Δεν υπάρχει περιγραφή

T.M.

Δεν υπάρχει περιγραφή

Trojans, Trojan group

Δεν υπάρχει περιγραφή

Trombe wall

Τοίχος με υψηλή θερμική μάζα, ο οποίος χρησιμοποιείται, για να αποθηκεύει ηλιακή ενέργεια παθητικά σε ένα ηλιακό σπίτι. Ο τοίχος απορροφά ηλιακή ενέργεια και τη μεταφέρει στον εσωτερικό χώρο με τη βοή...

U-value

Συντελεστής μέτρησης της ικανότητας ενός υλικού να μεταδίδει τη θερμότητα. Μετράται σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο ανά βαθμό Κέλβιν (W/m2K). Όσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας, τόσο με...

UV range

Δεν υπάρχει περιγραφή

Uranochemistry

Δεν υπάρχει περιγραφή

Uranology

Δεν υπάρχει περιγραφή

Uranomagnetism

Δεν υπάρχει περιγραφή

Uranophysics

Δεν υπάρχει περιγραφή

Uranus

Δεν υπάρχει περιγραφή

<< 10 10 >>